ALMANACH
20 LET POLIKLINIKY V BLANSKU

I. MUDr. Bedřich Kala, II. Obvodní zdravotnické služby, III. Dětské oddělení,
IV. Stomatologie, V. Gynekologie, VI. Chirurgie, VII. Ortopedická ambulance,
VIII. Interní ambulance, IX. Oddělení tbc a respiračních nemocí,
X. Tělovýchovné lékařství, XI. Dorostové lékařství, XII. Kožní ambulance,
XIII. Oční oddělení, XIV. ORL ambulance, XV. Psychiatrie, XVI. Neurologie,
XVII. Posudkové oddělení, XVIII. Radiodiagnostika, XIX. Nukleární medicína,
XX. Léčebná rehabilitace, fyziatrie a balneoterapie, XXI. Oddělení klinické biochemie, XXII. Péče o nemocné s ohrožením života
XXIII, poliklinika k.p. Adast
, XXIV. Hospodářsko-technická služba
XXV. Lékárenská služba
, XXVI. Interní lůžkové oddělení,
XXVII. Lůžkové oddělení TRN, XXVIII. Kožní lůžkové oddělení,
XXIX. neurologické lůžkové oddělení

"Široce rozvinutý systém péče o zdraví obyvatelstva zaměřit zejména na zlepšování kvality zdravotnických služeb.
Ke zkvalitňování zdravotnických služeb přispět zdokonalením organizace práce, posílením jednotnosti řízení zdravotnictví i úsilím o upevnění socialistických vztahů mezi zdravotnickými pracovníky a pacienty".


Hlavní směry hospodářského a sociálního rozvoje ČSSR na léta 
1986-1990 a výhled do 2000.
(Schváleno XVII. sjezdem KSČ)

Zkvalitňovat úroveň poskytované zdravotní péče se zvláštním zaměřením na komplexní preventivní prohlídky pracovníků na rizikových pracovištích. Dosáhnout zlepšení ve stabilizaci závodních lékařů.
Důsledně naplňovat program rozvoje materiálně technické základny, zejména v lokalitách Blansko, Letovice, Boskovice a vytvořit předpoklady pro naplňování generelu rozvoje zdravotnictví ve střediskových (spádových obcích okresu v 9. pětiletce.

Z usnesení okresní konference KSČ Blansko - duben 1988

Poliklinika 1968 Poliklinika 1988 Poliklinika 1988 Poliklinika 1988

Dvacet let polikliniky v Blansku 
Vydal: Okresní ústav národního zdraví Blansko - poliklinika a lůžková část Blansko 
Odborná redakce: MUDr. Bedřich Kala 
Redakce: Ing. Antonín Kovář 
Grafická úprava: Eva Kalinová 
Fotografie: Jan Vozdecký 
Náklad: 500 
Tisk povolen: ONV Blansko - odbor kultury č. j. 0370/1114/88 z 2. 5. 1988 
Tisk: Adamovské strojírny, koncernový podnik - předváděcí středisko OTS.

zpět