ALMANACH
20 LET POLIKLINIKY V BLANSKU

  Péče o zdraví lidu spolu se zdravotnictvím je v socialistické společnosti neoddělitelnou součástí sociálně ekonomické politiky státu. Je reprezentována rozsáhlým systémem sociálně ekonomických, kulturních a zdravotnických opatření; které společnost přijímá jednak v zájmu obyvatelstva, jeho zdraví a rozvoje zdravotnických služeb, růstu hygienické péče a celkové ekologické kultury, jednak v zájmu zabezpečení optimálních životních a pracovních podmínek.
Zdravotní péče o obyvatelstvo města Blanska a celého jeho okolí je neodmyslitelně spjata s existencí a činností polikliniky Blansko, jako samostatného, začleněného zařízení OÚNZ Blansko. Činnost polikliniky je charakterizována nejen poskytováním komplexních územních obvodních služeb, ale rovněž systémem odborných a specializovaných lékařských služeb pro obyvatelstvo. Tento systém zdravotnických služeb, vázaných funkčně na polikliniku v Blansku zahrnuje péči zhruba o více jak 60 % obyvatelstvu okresu. 
  Do roku 1968 byla zdravotní péče, poskytována za ztížených podmínek, které byly vázány na budovu "staré" polikliniky na Mlýnské ulici a na síť obvodních zdravotních středisek, rozmístěných po celém městě Blansku. Situace se výrazným způsobem zlepšila, když 12. dubna 1968 byla slavnostně otevřena nová, moderní poliklinika na ulici Sadové. 
Do nové polikliniky se soustředily všechny odborné služby a rovněž i všichni územní obvodní lékaři pracujících v Blansku. Mimo areál polikliniky zůstala pracovat jen oddělení tělovýchovného lékařství a oddělení dorostové. Mimo je dále dislokována ambulance klinické psychologie, která v posledním desetiletí doplnila odborné služby. V dnešních dnech je na poliklinice pracoviště 6 územních obvodních lékařů a S územních dětských lékařů. 
  Odborná činnost je soustředěna do ambulancí: plicní, interní se systémem několika odborných poraden, chirurgické s urologickou poradnou, orthopedické, kožní a venerologické, oční, psychiatrické, nervové a ambulance pro choroby nosní, krční a ušní a ambulance gynekologická. Rozsáhlé pracoviště má stomatologie, kde mimo základní stomatologické služby se rozvíjí činnosti specializovaných ordinací, jako např. stomatochirurgické, ortodentické, stomatoprotetické apod. 
  Zvláštní význam má nově dobudované pracoviště Rychlé záchranné pomoci. V tomto výčtu činností polikliniky nelze neuvést pracoviště společných vyšetřovacích a léčebných složek, kam patří oddělení klinické biochemie, oddělení radiodiagnostické (dříve rentgenologické) a oddělení nukleární medicíny. Je celá řada dalších specializovaných činností, které se na pracovištích polikliniky provozují v zájmu péče o zdraví lidí. Jejich výčet však přesahuje rámec tohoto úvodu. Snad jen na dokreslení je třeba uvést, že na pracovištích polikliniky Blansko a jejich územních, závodních a obvodních střediscích pracuje v těchto dnech 364 zdravotnických pracovníků, z toho 112 lékařů. 
  Koncem roku 1985 dochází k otevření nové nemocnice v Blansku, v jejímž rámci rozvíjí činnost lůžkové oddělení interní, plicní, kožní, neurologické a na 9 lůžkách oddělení nukleární medicíny. Nemocniční péče má v Blansku krátkou historii, ale svým významem je pro rozvoj zdravotnictví v Blansku a jeho okolí výrazným, pozitivním mezníkem. 
  Činnost polikliniky společných vyšetřovacích a léčebných složek, jakož i činnost lůžkových nemocničních oddělení je nemyslitelná bez správně fungující lékárenské služby, dopravně záchranné služby, oddělení léčebné výživy a stravování a hospodářsko-technické služby. 
Význam zdraví a zdravotní péče, jako rozhodujících aspektů životní úrovně neustále roste. Celková úroveň zdraví našich spoluobčanů a jeho ochrana je ve svém komplexu jedním z hlavních kritérií pro posuzování způsobu a úrovně života.
  Musí být společnou snahou nás všech, zdravotníků i celé ostatní veřejnosti, aby se pojem "zdraví" skutečně stal stavem úplné tělesné, duševní a sociální pohody člověka. 

MUDr. Bedřich Kala 
ředitel polikliniky Blansko

zpět