ALMANACH
20 LET POLIKLINIKY V BLANSKU

Interní ambulance

  V roce 1968 zajišťovali provoz interního oddělení polikliniky včetně 2 odborných poraden (diabetologické a revmatologické) pouze dva lékaři a dvě zdravotní sestry. Na konci roku 1987 pracuje na interním oddělení polikliniky v Blansku 8 lékařů s celkovým pracovním úvazkem 4,40 a 7 zdravotních sester (z toho 1 dietní sestra pro diabetologickou ordinaci) s celkovým pracovním úvazkem 5,70. Provoz diabetologické ordinace byl rozšířen na poliklinice v Blansku na 3,5 dne v týdnu a byl zaveden provoz pomocné diabetologické ordinace pro diabetiky neléčené inzulínem, v závodní poliklinice k. p. ADAST v Adamově, byla rozšířena ordinační doba revmatologické ambulance na 2 dny v týdnu, uvedeny do provozu další odborné ambulance - alergologická, kardiologická a endokrinologická. Byly zavedeny a postupně rozšířeny služby ambulance internistů přímo ve velkých závodech spádové oblasti polikliniky (v záv. zdrav. střediscích k. p. Metra a ČKD Blansko a v záv. poliklinice k. p. ADAST Adamov). 
  Jestliže v 1 desetiletí (1968-1977) bylo na interním oddělení polikliniky vyšetřeno celkem 151845 osob, ve druhém desetiletí (1978-1987) to bylo již 249 920 osob. Interní oddělení polikliniky se významnou měrou a aktivně podílí na plnění důležitých celospolečenských zdravotnických programů zejména kardiovaskulárního a diabetologického. V současné době je ve spádové oblasti polikliniky Blansko v těsné spolupráci všech obvodních a závodních lékařů s internisty polikliniky dispenzarizováno 5 265 nemocných a ohrožených srdečními a cévními chorobami v rámci kardiovaskulárního programu. 
  V diabetologické ordinaci polikliniky v Blansku bylo v roce 1968 evidováno 472 pacientů, na konci roku 1987 bylo v téže ordinaci dispenzarizováno 1 855 diabetiků. 
Zvýšila se však nejen kvantita, nýbrž i kvalita poskytovaných odborných služeb interního oddělení polikliniky a přístrojové vybavení jednotlivých pracovišť. Koncem roku 1985, kdy byl zahájen provoz lůžkové části, se od interního oddělení polikliniky organizačně odčlenilo oddělení klinické biologie, plnící v současné době náročné úkoly pro ambulantní i lůžkovou složku.

MUDr. Palatin - Interní oddělení

zpět