ALMANACH
10 LET POLIKLINIKY BLANSKO

Kožní oddělení

  Vybudováním moderní polikliniky v roce 1968 byla pro dermatovenerologické oddělení značným přínosem. Z velmi stísněných podmínek v budově bývalé polikliniky, kdy oddělení se dělil o jedinou místnost se dvěma dalšími pracovišti (neurologie a lékařská služba I. pomoci), došlo k přestěhování do několika moderních místností nově zbudovaného oddělení, vybavených patřičnou přístrojovou technikou. Účelným zařízením a využitím jednotlivých místností byl hlavně díky organizačním schopnostem vedoucí sestry Fišákové vytvořen dokonalý celek, který slouží jako vzor ambulantního zařízení publikaci krajského dermatovenerologa prof. MUDr. Horáčka, DrSc., pro středně zdravotnické pracovníky "Vyšetřovací metody a ošetřovací technika v dermatovenerologii". Na novém pracovišti byly dány podmínky k všestrannému rozvoji od- dělení, které hlavně od roku 1968 zaznamenalo značný vzestup. Z počátku byly .pracovní podmínky velmi ztíženy nedostačujícím kádrovým obsazením, neboť lékařka dojížděla 2x týdně do Boskovic a v tyto dny s. Fišáková pracovala sama v kosmetologické poradně pro mladistvé (různé druhy masek, slupovací kůry atd.), vedla fyzikální therapii oddělení, vedla veškerou agendu za celý okres a pro spádovou oblast Blansko vykonávala zároveň velice náročnou práci depistážní sestry, kterou do té doby oddělení postrádalo a teprve značným úsilím se podařilo sestru pro tuto práci na poloviční úvazek získat. S jejím příchodem a příchodem dalšího dermatovenerologa pro spádovou oblast Boskovice došlo po kádrové stránce k zlepšení a mohly být postupně zavedeny nové moderní léčebné metody, vyšetřovací postupy a metody práce vůbec. Bylo umožněno zavést evidenci infekčních chorob a dermatovenerologických chorob vůbec, testování (Burckhardt, speciální a rutinní testy), sterilizaci nástrojů přímo na oddělení, orientační vyšetření moči atd. Byla zřízena vlastní lékárna s léky zahraniční provenience, které jsou lékárnou dodávány a v indikovaných případech pacientům přímo vydávány. Pracovníky oddělení byly vyškoleny dvě depistážní a kožní sestry. Kromě již výše zmíněné fyzikální therapie a kosmetologie byla zřízena flebologická ambulance jako jediná v Jihomoravském kraji a ojedinělá v republice. Zavedením více metod kompresních obvazů bérce a jejich kombinací v léčbě bércového vředu dosáhlo oddělení vynikajících výsledků v therapii i prevenci, je uznávaným členem celostátního výzkumu a dosáhlo kladné reprezentace na mezinárodním fóru. Po ekonomické stránce znamenají tyto výsledky velký přínos pro naše národní hospodářství. Do zlepšovatelského hnutí přispělo oddělení přijatým zlepšovacím návrhem s. Fišákové, který obstál ve značné konkurenci a který byl celostátním výzkumným centrem v Praze velmi kladně ohodnocen a převzat do praxe. Oddělení je členem dvou brigád (BSP a komplexní racionalizační brigády), držitelem celkem 4 vyznamenání za dobrou práci. V roce 1975 ob- drželo čestné uznání jako nejlepší kolektiv pracovníků k XV. sjezdu KSČ. Stěžejními body jeho práce jest dermatologická angiologie (léčba a výzkum), onkologický program a výzkum a profesionální dermatologie s preventivním zaměřením. Oddělení má dokonalou evidenci všech dispenzarizovaných chorob včetně dermatologické flebologie - což jest evidence v našem státě zcela ojedinělá. Lékařka je autorkou několika publikací v odborném celostátním i v okresním populárním tisku, přednášek na okresním, krajském a mezinárodním semináři. Oddělení vlastní odbornou knihovnu se 79 svazky, odebírá a čte ně- kolik odborných časopisů. Má dobrou úroveň diagnostiky a therapie. Svou těsnou návazností na jiná odborná oddělení a ZV, s nimiž úzce spolupracuje, zejména na poli preventivní medicíny, a dokonalou bio- chemickou laboratoří předčí běžná ambulatoria a svou pílí, iniciativou, zájmem o práci, vytrvalostí a nelitováním námahy v zavádění nových metod se dostalo na špici ambulantních zařízení a náplní práce až k NsP III a výzkumným pracovištím. Krajským dermatovenerologem jest ceněno mezi nejlepšími v Jihomoravském kraji a vedoucím celostátního výzkumu dermatologické flebologie Doc. MUDr. V. Holanem, DrSC. jako nejlepší ze všech zúčastněných tohoto výzkumu. 

zpět