ALMANACH
10 LET POLIKLINIKY BLANSKO

Interní oddělení

  Činnost interního oddělení polikliniky v Blansku se mohla plně rozvinout až po přestěhování do prostor nové budovy na Sadové ulici. Do roku 1968 toto oddělení pracovalo ve velmi stísněných podmínkách. V roce 1968 zajišťovali provoz interní ambulance dva lékaři a 2 sestry; včetně diabetologické a rheumatologické poradny. Interní ambulance provádí odborná vyšetřování a léčení ve spádové oblasti polikliniky v Blansku - což představuje péči o obyvatelstvo nad 18 let věku. V uplynulém desetiletí 1968-1977 bylo vyšetřeno 151 845 lidí. V roce 1971 se začalo interní oddělení rozšiřovat v úvazcích lékařů i sester. Tím bylo možno rozvinout činnost poradny diabetologické a rheumatologické. Nově byla zřízena poradna pro allergologii. Lékaři interního oddělení pečují ve svém oboru o pracující přímo ve velkých závodech (Adast Adamov, ČKD Blansko). Velkou akcí bylo provedení depistáže cukrovky obyvatelstva ve věku nad 15 let v celé spádové oblasti polikliniky. Z celkového počtu 38 000 lidí vyšetřených v obvodních a závodních střediscích bylo interním oddělením dále vyšetřeno 1129 lidí s podezřením na onemocnění diabetem. U 193 osob bylo toto onemocnění prokázáno. V rámci tzv. kardiovaskulárního programu měla velký význam rozsáhlá průzkumová akce k zjišťování osob ohrožených onemocněním srdečních cév. Během 3 let bylo toto šetření provedeno ve všech velkých závodech (Adast Adamov, Adast Blansko, ČKD, Metra a ČSAD), na některých exponovaných pracovištích a ve vybraných JZD. Z celkového počtu 7774 osob ve věku 40-59 let bylo zjištěno 207 ohrožených koronární nemocí, kteří jsou stále sledováni obvodními nebo závodními lékaři a interním oddělením. Ta- to dispenzární péče má velký význam v předcházení tak závažných onemocnění jako je např. srdeční infarkt. Všechna tato činnost je v úzké spolupráci s laboratoří pro hematologii a klinickou biochemii. Toto pracoviště, vybavené moderními laboratorními přístroji, provedlo v roce 1977 celkem 133 062 vyšetření. V nejbližší době bude započato s dalším významným celostátním úkolem - onkologickým programem - jehož cílem je včasné zjištění nádorových onemocnění a tím dosažení jejich účinného léčení. 

zpět