ALMANACH
10 LET POLIKLINIKY BLANSKO

Gynekologické oddělení

  Gynekologické oddělení polikliniky Blansko zajišťuje veškerou ambulantní léčebně-preventivní péči na úseku péče o ženu. V době otevření polikliniky se na gynekologické ambulanci ordinovalo 2-3x týdně, v sou- časné době se ordinuje prakticky každý den. Pro velký zájem žen byla zří- zena odpolední ordinace v pondělí a od čtvrtého čtvrtletí roku 1977 ještě druhá odpolední ordinace ve čtvrtek. Péče o ženu je jedním z oborů, kde je v praxi široce uplatňováno preventivní zaměření socialistického zdravotnictví. Pravidelně jsou prováděny preventivní prohlídky žen, zaměřené na depistáž nádorových onemocnění ženských rodidel a prsů. Z počátku byly preventivní prohlídky organizovány ve velkých závodech (ČKD, Metra), nyní jsou preventivní prohlídky zaměřeny na tzv. podlimitní závody. V poslední době se u všech preventivních prohlídek provádí kolposkopické vyšetření a v indikovaných případech i cytologické vyšetření, což jsou metody, které mohou spolehlivě odhalit všechny před- rakovinné stavy na čípku děložním, kdy je zajištěna jejich naprostá vyléčitelnost zcela malým zákrokem bez nutnosti velké operace a ozařování. Za- vedením těchto prebioptických metod jako rutinního způsobu vyšetřování při preventivních prohlídkách se zařadilo toto pracoviště mezi ta, která poskytují vysoce kvalifikovanou preventivní péči v první linii styku s pacientem. Preventivní zaměření oboru se projevuje i v péči o těhotné ženy: je zde poradna pro těhotné ženy, jejichž těhotenství probíhá zcela fyziologicky a tu vedou samostatně ženské sestry, dále byla zřízena poradna pro patologická těhotenství, kde se soustřeďují ženy, u nichž se vyskytuje jeden nebo několik rizikových faktorů. Tato poradna byla otevřena v r. 1977 a ani v jednom případě ze 136 žen sledovaných v této poradně nedošlo k před- časnému porodu, který by měl za následek perinatální úmrtí plodu v důsledku jeho nezralosti. Mimořádná pozornost je také věnována pracovnímu za- řazení těhotných žen, aby nedocházelo k poškozování jejich mateřské funkce těžkou nebo nevhodnou prací. Preventivně je zaměřena i činnost antikoncepční poradny, aby se co nejvíce snížil počet žen žádající, o umělé přerušení těhotenství. Velmi mnoho úspěšné práce bylo věnováno také bezdětným manželstvím. 

zpět