ALMANACH
10 LET POLIKLINIKY BLANSKO

Dětské oddělení

  Tvoří prostorově samostatné, od provozu dospělých pacientů, oddělené pracoviště. Sestává z centrální dětské kartotéky, dále části preventivní a léčebné. Kartotéka registruje zdravotnickou dokumentaci všech dětí do 15 let bydlících v Blansku a přilehlých obcích. Dále zdravotní záznamy dětí celé spádové oblasti polikliniky, které byly vyšetřeny na jiných odborných odděleních. Na dětském oddělení polikliniky pracují tři lékaři a pět obvodních dětských sester. Dětskou kartotéku vede kartotéční sestra. Jmenovaní pracovníci poskytují léčebně-preventivní péči dětem blanenských obvodů. Počet obvodů stoupl ze čtyř v roce 1968 na pět a půl v roce 1978. Počty dětí vyšetřených v poradnách či léčebných ambulancích jsou značně vysoké a mají stále vzestupnou tendenci. 

Rok: Vyšetření prev.: Vyšetření kurativní:
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
5807
5574
5039
4883
5564
6152
5380
5146
7335
7298
19 535
26 196
28 330
27 783
27 597
27 640
26 910
27 426
29 697
32 879

  Tabulka ukazuje zvyšující se nároky na provoz dětského oddělení v důsledku bytové výstavby v Blansku a stoupající populační křivky, zvláště od roku 1976. Rovněž nároky na kvalitu péče o děti mají vzestupnou tendenci. Dispenzarizace rizikových dětí, dětí defektních, sledování dětí z nevhodného rodinného prostředí, zakládání a sledování záznamů o vývoji neuropsychickém atd. Vedle základní péče poskytované dětem dle jednotlivých obvodů pracuje na poliklinice od roku 1969 poradna alergologická a od roku 1970 poradna pro choroby žláz s vnitřní sekrecí a poruchy výměny látkové. Dětské oddělení plní také funkci odborného oddělení samostatné polikliniky ať už konsiliárními službami ostatním lékařům spádové oblasti či metodickým vedením obvodních dětských lékařů a sester. V prostorách dětského oddělení pracuje jedenkrát týdně ortopéd, jedenkrát týdně oční lékař a dvakrát týdně je zde poradna pro vady řeči, vedená odborně kvalifikovanou učitelkou. 

zpět