ALMANACH
10 LET POLIKLINIKY BLANSKO

Deset let rozvoje péče o dorost a brance

  Rozvoj zdravotní péče o dorost a brance je úzce spjat s vybudováním polikliniky v Blansku. Při otevření nově vybudované polikliniky na jaře v-roce 1968, poprvé v historii blanenského zdravotnictví, bylo mezi ostatní odborná oddělení začleněno i dorostové oddělení, které vhodným umístěním a moderním vnitřním vybavením odpovídalo všem požadavkům. Tímto byl splněn prvořadý úkol vedoucí; k podstatnému rozšíření léčebně-preventivní péče o dorost a brance a dorostovému oddělení bylo umožněno zajišťovat jednu z hlavních náplní'práce - poskytovat konsiliární služby v oboru dorostového lékařství ostatním oddělením a složkám okresního ústavu národního zdraví. Současně dorostové oddělení plní celou řadu úkolů i společensky významných. Jsou to především: příprava a vlastní za- jištění odvodního řízení'branců, péče o brance v léčení, péče o defektní dorost a začleňovaní vyšetření a doporučení - vyjádření ke zdravotní způsobilosti k výuce v určitém učebním oboru nebo k dalšímu studiu. Za deset let existence byl~ na dorostovém oddělení provedeno 38 472 vyšetření a vydáno 16 282 začleňovacích doporučení. Současně se soustředěním odborné péče na dorostovém oddělení polikliniky v Blansku, dochází k postupnému~ rozvoji a zdokonalení zajištění základní lékařské péče o dorost a brance v celém okrese. Již koncem roku 1968 je zajištěna komplexní lékařská péče, léčebná i preventivní, na všech dorostových zařízeních. Celkový vyčleněný úvazek lékařů na dorost v r. 1967 byl 2,53, v roce 1968 již 2,75 a v roce 1977 je 2,9. Za deset let práce pro- vedli lékaři s vyčleněným úvazkem na dorost 44905 preventivních prohlídek mladistvých. Vedení okresního ústavu národního zdraví pravidelně sleduje úroveň a zajištění léčebně-preventivní péče o dorost a brance a její návaznost na péči dětských lékařů. Rovněž orgány lidosprávy ONV v Blansku, zdravot- ní komise a rada ONV opakovaně projednávaly a kladně hodnotily výsledky zdravotní péče o dorost a brance a přijaly řadu rozhodnutí směřujících k dalšímu zkvalitnění této péče. V roce 1975 je vydáno vládní usnesení 273, které ukládá soustavný rozvoj péče o mladou generaci a v roce 1976 vychází koncepce dorostového lékařství. Je tedy otevřena cesta k dalšímu rozvoji a růstu zdravotního zabezpečení dorostu a branců v dalších deseti letech.

zpět