Kde (a s jakým papírem) žádat úřady o pomoc

 

Jak a kde je možné zažádat o domov důchodců:
Žádost o umístění v domově důchodců (i do penzionů pro důchodce) se podává na sociálním odboru příslušného obecního nebo krajského úřadu. Musí být doložena údaji o zdravotním stavu a výši důchodu. Je třeba počítat s tím, že na umístění v podobném zařízení se čeká řádově roky. (V současnosti je v Praze čekací doba až osm let, samozřejmě se zvláštním přihlédnutím k naléhavým stavům). Zvláště osamělí lidé by s podáním této žádosti neměli otálet. Pokud na ně dojde řada a oni ještě nebudou chtít nabídku využít, mohou nástup odložit, aniž by místo v pořadníku ztratili. Spravuje-li vaše obec či kraj více domovů, můžete si vybrat, kam byste chtěli. Uvolní-li místo v nějakém jiném, můžete v něm počkat, než budete moci nastoupit do domova vámi vybraného. Za pobyt v domově se platí, vždy však klientovi musí zůstat kapesné min. 660 Kč měsíčně.
Kam se obrátit: Sociální odbor obecního úřadu

Jak a kde je možné zažádat o invalidní důchod?
Pokud ještě pracujete, vyplní s vámi žádost o invalidní důchod zaměstnavatel. Vaše personální oddělení by příslušný tiskopis mělo mít k dispozici. Pokud nejste v pracovním poměru, sepíše s vámi žádost pracovník přímo na Okresní správě sociálního zabezpečení (v Praze na Pražské správě soc. zabezpečení). Na uvedené správě obdržíte tiskopis, který předáte svému ošetřujícímu lékaři. S jeho vyjádřením se tiskopis vrací zpět do úřadovny správy.Ta vás poté vyzve k návštěvě lékaře okresní správy sociálního zabezpečení, který vypracuje posudek o vašem zdravotním stavu a předá na ústředí správy do Prahy. Tam určí, zda a v jaké výši vám invalidní důchod náleží a pošlou vám vyrozumění. Pokud s rozhodnutím nebudete souhlasit, je třeba podat žalobu u krajského soudu.
Kam se obrátit: Okresní správa sociálního zabezpečení v místě bydliště

Na jakou dávku mám nárok, když se musím postarat o nemocného člena rodiny?
Zvláště lidé ve vyšším středním věku často čelí situaci, že se musejí postarat o své bezmocné rodiče. Do ústavu je dát nechtějí. Někdy se tak zcela vzdávají svého dosavadního zaměstnání. Aby nezůstali zcela bez prostředků, vyplácí jim stát příspěvek při péči o blízkou či jinou osobu. Při péči o jednu osobu činí tento příspěvek 1,6násobek životního minima, potřebný k zajištění výživy a ostatních základních potřeb, tedy 3 712 Kč. Při péči o dvě osoby pak 2,75násobek životního minima. O příspěvek se žádá na sociálním odboru pověřeného obecního úřadu. Je možné jej přiznat i osobám, které pečují o těžce zdravotně postižené dítě, vyžadující mimořádnou péči. Na příspěvek ale nemají nárok ti, kteří mají jiný příjem, například důchod (a to i invalidní). Při částečném invalidním důchodu nárok nezaniká.
Kam se obrátit: Sociální odbor obecního úřadu

K čemu je dobrý průkaz ZTP a ZTP-P a jak se o něj žádá?
Průkazy TP (zdravotně postižený), ZTP (těžce zdravotně postižený) a ZTP-P (těžce zdravotně postižený plus průvodce) vydávají sociální odbory obcí s rozšířenou působností. Jejich vydání je nezávislé na skutečnosti, zda občan pobírá, nebo nepobírá invalidní důchod. Podkladem pro vydání rozhodnutí je posudek o zdravotním stavu žadatele, který vypracovává lékař okresní správy sociálního zabezpečení. Průkaz TP s sebou příliš výhod nenese, prakticky jen nárok ve veřejné dopravě na místa vyhrazená pro zdravotně postižené a právo na přednostní vyřízení své věci na úřadě. Průkaz ZTP a ZTP-P zakládá nárok na slevu (či na zcela bezplatnou jízdu) v rámci hromadné dopravy. Průvodce (u nevidomých vodicí pes) pak cestuje zcela zadarmo.
Kam se obrátit: Sociální odbor obecního úřadu

Jak je možné zažádat o domácí ošetřovatelskou péči?
Domácí péče - Home Care zaznamenala v ČR po listopadu 1989 bouřlivý rozvoj. Zdravotní pojišťovny ji podporují, protože je pro ně výhodná. Home Care poskytují kvalifikované zdravotní sestry s několikaletou praxí u lůžka. Mohou navštěvovat nemocné sedm dní v týdnu až třikrát denně. S jejich pomocí doma často zůstávají lidé i ve velmi těžkém zdravotním stavu. Domácí péče je hrazená z veřejného pojištění, její rozsah a formu předepisuje ošetřující lékař. Mnohé agentury domácí péče půjčují také na přechodnou dobu nejrůznější zdravotnické pomůcky. Pokud odcházíte z nemocnice, je dobré agenturu zajistit v předstihu. Kontakty na agentury domácí péče by měl mít ošetřující lékař, zdravotní rada na příslušném úřadě a jsou k dispozici na internetu např. na www.zdrav.cz.
Informace o možnostech a limitech domácí péče: Národní centrum domácí péče: Davídkova 69, Praha 8, Libeň

Jak mám postupovat při žádosti o pečovatelskou službu?
Aby k vám chodila pečovatelská služba, musí váš lékař vyplnit Návrh na zavedení pečovatelské služby. Nemáli příslušný tiskopis, je možné jej vyzvednout na sociálním odboru příslušného úřadu či ve středisku pečovatelské služby. Vyplněný tiskopis se spolu s vaším podpisem a potvrzením o výši důchodu či jiného příjmu předává pečovatelské službě. Můžete si dohodnout jeho předání při osobní návštěvě doma. V případě nízkých příjmů může být služba poskytována i zdarma. Legislativně jsou stanoveny jen ceny maximální.

Příklad cen některých úkonů pečovatelské služby:
běžné úkony osobní hygieny 0-25 Kč/úkon/den
donáška nebo dovoz oběda 0-17 Kč/úkon/den
nákupy, nutné pochůzky 0-30 Kč/úkon/den
práce spojené s udržováním domácnosti 60 Kč/hodina
Kam se obrátit: Přímo středisko pečovatelské služby

  Jak mi může úřad finančně pomoci, jsem-li zdravotně postižený?

  Systém sociální péče přispívá zdravotně postiženým na celou řadu plateb, pomůcek a zařízení. Žádá se o ně na sociálním odboru příslušného obecního úřadu. Jde například o:
* příspěvek na provoz telefonní stanice
* příspěvek na zvýšené životní náklady
* příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům
* příspěvek na opatření zvláštních pomůcek
* příspěvek na úpravu bytu
* příspěvek na zakoupení nebo celkovou opravu motorového vozidla
* příspěvek na provoz motorového vozidla
* příspěvek na rekreaci a lázeňskou péči
Kam se obrátit: Sociální odbor obecního úřadu

 

Kde hledat radu:

  Pokud potřebujete zjistit cokoli o důchodovém pojištění či o pojištění na sociální zabezpečení, můžete kontaktovat informační kancelář České správy sociálního zabezpečení.
Adresa: Křížová 25, Praha 5, tel. 257 062 860 - 5

  V Praze funguje při Městském centru sociálních služeb a prevence Infocentrum sociální pomoci KONTAKT. Jeho pracovníci jsou specialisté na poradenství lidem ve složité sociální situaci. (Nejen) pro pražské klienty je zde k dispozici praktická příručka Informace, kontakty a sociální služby pro seniory.
Adresa: Spytihněvova 6, Praha 4, tel. 224 919 723 (Od února se centrum stěhuje na svou původní adresu do podchodu ve stanici metra na Palackého náměstí.)

  O dávkách, důchodech a pracovně právních vztazích se můžete informovat přímo v poradně Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Funguje bez objednání každou středu od 14 do 16 hodin.
Adresa: Na Poříčním právu 1, Praha 2

  Bezplatné poradenství v sociální oblasti poskytují také občanské poradny. Kde je podobné zařízení ve vašem okolí, můžete zjistit v sídle Asociace občanských poraden.
Adresa: Senovážné náměstí 24, Praha 1, tel. 234 621 258, 260.

Pokud to stav nemocného vyžaduje, může jej zdravotní sestra v jeho domácnosti navštívit až třikrát denně.
Lidové noviny: 14.1.2003

zpět