PRVNÍ POMOC 

Nová doporučení pro poskytování první pomoci
Zdroj: Neviditelný pes
Datum vydání: 30.4.2001
Autor: MUDr. Olga Wildová


Jak se připravíme na akce s masovým shromážděním osob? 

  Tento problém byl řešen s téměř antickou dokonalostí již ve starém Řecku v průběhu olympiád. Jejich zdravotnické zajištění mělo systém hodný dnešní doby. Římské legie měly ve svých táborech polní ošetřovny a nemocnice vždy na stejných místech a ošetřování mělo již své "guidelines". Na rozdíl od dnešních dob převládala válečná zranění a alimentární infekce v "barbarských zemích", kde byl nedostatek pitné vody.
  Ve válce o Tróju máme Homérem konkrétně citovány nejméně dva příklady poskytování první pomoci: Achilles ošetřuje zraněného druha Patrokla obinadlovým obvazem - obrazové svědectví nám dokonce zachovala tehdejší sósijská miska a v moderním pojetí je převzala firma Laerdal. Polní chirurg Macháon, syn velkého lékaře Asklépia, úspěšně poskytl první lékařskou pomoc zraněnému Menelaovi, zasaženému skrze brnění nepřátelským štítem do boku.
Dvacáté století přineslo na tomto poli, bohužel, řadu novinek: bitky při zasedání Mezinárodního měnového fondu, teroristický pumový útok na World Trade Center, jedovatý plyn, kterým náboženští fanatici v metru v Tokiu zasáhli velký počet nic netušících osob.
  V této medicíně katastrof, vyvolaných člověkem (man-made disasters), hraje první pomoc neobyčejně důležitou úlohu. Než se totiž profesionální zachránci dostanou k obětem, ubíhá časový faktor, který později nelze nahradit.
Nejvíce tento zásadní rozdíl vynikl ve vietnamské válce. Američané z hluboké džungle dokázali své raněné transportovat vrtulníkem za 30 minut do týlové nemocnice vysoké úrovně a dosáhli víceřádově příznivější morbidity a mortality ve srovnání s Vietnamci, kteří pracovali etapovým způsobem ošetřování.
Na kvalitní první pomoc bez sofistikovaného vybavení se při větším výskytu postižených proto klade stále větší důraz. I v tom se musíme přizpůsobit nárokům dnešní doby.
  Specifickou první pomoc vyžadují dnes masové hudební akce mladých lidí, shromažďující na stadionech desetitisíce osob, světová taneční mistrovství pod širým nebem, sportovní běhy.
  Připomeňme si tradiční běh "Běchovice". Doc. Pirk, náš přední kardiochirurg z IKEM v Praze, který byl sám aktivním účastníkem tohoto běhu, resuscitoval a úspěšně zresuscitoval účastníka běhu středního věku, který byl postižen v jeho blízkosti a prakticky u cíle náhlou kardiální příhodou a náhlou zástavou srdeční. Pacient byl poté za pokračující resuscitační péče převezen Zdravotnickou záchrannou službou hl.m.Prahy na ARO Nemocnice Milosrdných bratří Na Františku a do 24 hodin nabyl vědomí bez postižení mozkových funkcí encefalopatií v důsledku hypoxie a ischemie.
  Většina velkých akcí, při nichž se na hodiny nebo i na několik dnů shromáždí velký počet osob, je samozřejmě zajišťována systémem profesionální zdravotnické služby, vysunutými ošetřovnami, diagnostikou důležitých markerů přímo na místě systémem POCT-Point-of-Care Testing. Lze se podívat například na každoroční masové poutě muslimů do Mekky. Podél trati jsou zřízeny stany, kde jsou na pohled unavení jedinci zkontrolováni pulním oxymetrem a změřen jim laktát v séru. Při výchylkách odpočinou v klimatizovaném prostředí, často za přechodné inhalace kyslíku a s doplněním tekutin infuzí a teprve poté jsou zkontrolováni a uvolněni dále k pokračování v pochodu.
  Přesto jsou vždy jednotlivé případy, kdy zdraví a život člověka závisí na první pomoci, poskytnuté nejbližším jednotlivcem.
  Co lze při jednotlivých akcích halového typu (in-door) nebo pod širým nebem (out-door) očekávat jako nejčastější příhody a jaká první pomoc je dnes indikována ?
  Při rockových koncertech a masových tanečních festivalech jsou nejčastější úrazy - především hlezna a v širším smyslu dolních končetin. V současné době ponecháme zraněného optimálně a nejčastěji vleže, aniž bychom končetinou pohybovali. Při poranění hlezna zvýšíme polohu dolní končetiny a ihned přiložíme chladný až studený obklad. Nezatahujeme jej, ale přiložíme jej nikoliv volně, aby se nevyvíjelo prosáknutí, které je příčinou dlouhodobého pocitu nepříjemného napnutí a bolestivého tlaku.
  Zlomenou dolní končetinou raději nepohybujeme. Klidová poloha je nejméně bolestivá a odborná pomoc se nepochybně dostaví velmi pohotově - zdravotnické hlídky pravidelně procházejí mezi skupinami účastníků, a to zejména v místech, která jim psychologové nebo policie vytipovali.
Imobilizace, kterou jsme se vždy v rámci první pomoci učili, je indikována především u těch poraněných, které je nutno přemístit - např. z vozovky na chodník nebo na bezpečnou krajnici.
  Za nepříznivého počasí, za deště a chladu přikryjeme poraněného bundou, pokrývkou apod., případně je pod něho na plocho se stran podsuneme.
Druhou nejčastější příhodou např. při tanečních shromážděních či hudebních festivalech pod širým nebem v průběhu víkendu bývají předávkování drogami, jejich nevhodné kombinace. Zkušení toxikomani málokdy kombinují drogy s požíváním alkoholu. Naproti tomu se množí kombinace drog nebo kombinace drog a léků - např. sympatomiemtických psychotropních látek a malé dávky beta-blokátoru, aby hyperkinetický účinek byl mírnější a nehendikapoval je např. při tanci.
  I když se stav předávkovaného zdá být stabilizovaný, je zachována základní oslovitelnost, počet dechů je nad 10/min. a tep je poměrně dobře hmatný a frekvence mezi 50-120/min, není vyloučena náhlá změna. Může mít dokonce katastrofický ráz. Heroin může náhle vyvolat apnoi a smrt následuje za 4 minuty.Kokain může vyvolat nezvladatelné křeče anebo fibrilaci komor, přičemž obě komplikace jsou velmi rezistentní vůči neodkladné resuscitaci. Halucinogeny, a to i tzv. rekreační houba lysohlávka, mohou při předávkování způsobit náhlé autodestruktivní jednání nebo nečekanou a anetickou agresivitu.
Postiženého stále pozorujeme, nesedíme těsně u něho, udržujeme vzdálenost asi délky jeho paže. Pozorujeme pohyby hrudníku, zkontrolujeme vždy asi po 2 minutách tep na a. radialis.
  Agresivní osobu rovněž považujeme v těchto případech za pacienta s lidským právem na důstojné zacházení, ale zdravotnickou posádku přesto doprovází často policie, aby zabránila napadení zdravotníků.
V pořadí příhod následují synkopy, stavy krátkodobého bezvědomí. Jsou častější v suchém, teplém až horkém počasí, protože účastníci často pijí jen "dobré vody a minimum minerálek či džusů nebo jiných iontových nápojů. Charakteristickým rysem je krátké trvání. Vědomí se obnoví a zlepší nejčastěji vzápětí poté, kdy postižený zaujal polohu vleže. Tep je hmatný, postupně znovu nabývá na plnosti. Jeho frekvence může být různá.
  Pokud bezvědomí trvá nezvykle delší dobu- minuty, nebo pokud jsou viditelné křeče, je vhodnější ihned zavolat odbornou pomoc a připravit se psychicky na možnost neodkladné resuscitace. Příčiny i u mladých lidí mohou být různé - epileptický záchvat, předávkování kokainem, heroinem, kardiomyopatie, mimoděložní těhotenství, anafylaktický šok - teprve další průběh vede k diferenciální diagnostice.
  Pokud soudíme na kolaps z hypohydratace, vazodilatace, na vazovagální kolaps, přesuneme vleže postiženého do stínu. Zkontrolujeme zornice, tep a dýchání. Pokud se obnoví vědomí, doporučíme ještě nejméně 15 minut ležet a odpočívat, popř. uložíme na lehátko s vodorovně uloženými dolními končetinami a doporučíme občas se několikrát zhluboka nadechnout. Mezitím se dotážeme na hlavní anamnestické údaje: epileptik?, diabetik?, menses?, pil málo?, spal málo? léčí se na něco závažného - se srdcem? nemá chřipku? atd.
Ke konci zkušební čtvrthodiny musí být náš pacient racionální, s plným a poměrně klidným tepem. Vstane a projde se, nenecháme ho pasivně stát. Je vhodné mu nabídnout zkusmo se napít několik doušků neledového nápoje bez bublinek. Všimneme si, zda nepřetrvávají známky vegetativní lability, jako je např. nucení na zvracení apod.
  Jestliže se jedná o akce pod širým nebem, rozhoduje i opačné počasí. V chladnu, při nedostatku nočního spánku, při nepravidelné a jen namátkové stravě, při promoknutí se projeví v průběhu 2-3 dnů syndrom z vyčerpání - z exhausce s obtížemi: pocit zimy až lehké třesavky, slabost, závrať, pocit sevření hrudníku, ospalost, titubace. Jedinou dobrou radou je teplé a suché prostředí, teplý sladký čaj a dostatečně dlouhý klidný spánek.
  Důvodem k poskytnutí první pomoci bývá při těchto akcích i zvracení spojené s průjmem a teplotou.V anamnéze se jistě dotážeme, zda podobné obtíže nemá více spoluúčastníků. Při kladné odpovědi nám vznikne oznamovací povinnost, že se pravděpodobně jedná o alimentární infekci.
  Dále se dotážeme na kontakty s možnou žloutenkou a pobyt v zahraničí, na restauraci a speciální jídla.
  Vždy věnujeme pozornost barvě skler, citlivosti břicha, zejména v pravém epi- a hypogastriu.
  Je-li citlivost pouze kolem pupku, průjmovitá stolice je normální barvy, lze první pomoc omezit na tělesný klid, lačnění , aktivní uhlí v dávce 1 lžičky asi na 100 ml tekutiny po 2 hodinách po dobu asi 8 hodin, popř. Endiform. Důrazně odmítneme látky, omezující peristaltiku, jako je např. Reasec.
Doporučíme pití iontového nápoje po douškách, kontrolu teploty. Pokud se stav nezlepší do 4 hodin, doporučíme návštěvu lékařské pohotovosti. Těhotným s těmito obtížemi doporučíme návštěvu lékaře vždy a s doprovodem.
MUDr. Jarmila Drábková, CSc.

zpět