PRVNÍ POMOC 

Nová doporučení pro poskytování první pomoci
Zdroj: Neviditelný pes
Datum vydání: 30.4.2001
Autor: MUDr. Olga Wildová


Jak poskytnout první pomoc v Praze v září? 

  V dobré snaze přispět k poskytování první pomoci v létě jsme zvolili a napsali aktuální témata, která se jevila jako nejpotřebnější pro prázdninové měsíce dovolených. Realita se však projevila zcela jinak. Léto všechny předběhlo. Poté se ale vyčerpalo. Střídalo v kalendáři tak různé povětrnostní obrazy, že nároky na naši termoregulaci, vegetativní rovnováhu, hospodářství vody a různých důležitých iontů (Na,K,Ca,Mg), náladu a imunitu byly v tuzemsku podrobeny značným výkyvům.
  Nemuseli jsme však závidět těm, kteří byli v Řecku v období výhně. Ba ani těm, kteří se obávali, že záplavy na silnicích v Německu po průtržích mračen jim znemožní dojet ve Favoritu domů.
  Kromě uvedených objektivních faktorů se připojil ještě jeden faktor ryze subjektivní - mile humorný. Potkal mne kolega psychiatr v nejlepším mužném věku, vždy optimisticky laděný. Stejně optimisticky mi pravil: Od té doby, kdy jsem si přečetl v Tempusu, co nového víme o tonutí, se snad bojím koupat i doma ve vaně. ba jsme se zasmáli a já jsem se skoro zapřísáhla, že musím napsat něco zcela odlišného, rozmarného a s happy-endem. V první pomoci to však není tak snadné. Akutní příhoda v naší bezprostřední občanské blízkosti nás vždy překvapí a zaskočí. Zcela nám překazí náš časově vždy napjatý vlastní program. Postaví nás čelně před okamžité řešení nezvyklé situace, někdy velmi závažné a odehrávající se přímo před "zraky veřejnosti".
První pomoc a prevence
  A tak je možná vhodné pro druhou polovinu měsíce září si pro Prahu zopakovat některé preventivní zásady první pomoci, které se v minulosti osvědčily vůči pacientům i pro naši vlastní bezpečnost a ochranu. Možná, že bychom se měli i přimluvit, aby naši mimopražští kolegové drželi palce, aby si na nás při sledování televizních pořadů vzpomněli.
  A nejen to. Je dobré si při této příležitosti říci a zeptat se vždy sám sebe: Co bych si asi já v té situaci myslel, co bych asi já udělal a měl udělat, kdybych tam na chodníku právě já šel jako občan - lékař?
  Často se to v budoucnosti každého z nás může vyplatit. Ve stresové a časově naléhavé situaci se náhle vynoří téměř jasnozřivá asociace a natolik nám usnadní učinit vše nutné a potřebné, až se sami sebou příjemně překvapíme.
Základní zásady
  První pomoc poskytuji jednotlivci. Nikdy nepodlehnu klamnému mesiášskému komplexu, že extatický dav nebo dav v panickém raptu zodpovědně a s uznáním uvolní místo pro poskytnutí první pomoci na verbální výzvu. K tomu jsou určeny profesionální služby.
  Bitkám a panice se naopak vyhnu, popř. vyčkám, zda mé pomoci bude třeba pro některou z obětí, zanechaných na místě nebo zda budu moci nabídnou vstřícně pomoc lékaři ZZS-Zdravotnické záchranné služby, který se ujme po příjezdu činnosti na místě.
  Pokud jsem svědkem začátku bitky nebo začátku paniky, ohlásím je ihned na některou ze známých tísňových linek - nejčastěji cestou telefonního čísla 155 vyčleněného pro zdravotnickou záchrannou službu. Čísla policie, hasičů i zdravotníků se scházejí v Pultu centrální ochrany, takže jsou všichni simultánně informováni a mohou své akce koordinovat. Propojí se všechny tísňové služby, které se mohou dostavit na místo prakticky současně. Je výhodné, mám-li mobilní telefon, protože spojení je téměř z každého místa okamžité.
Skupina či dav jsou za této vypjaté situace momentálně racionálně neoslovitelné a ani pořádková služba v tu chvíli nemůže zjišťovat, zda někdo v epicentru je pouze obětavý zdravotník.
S  ituace, eskalující ke vzniku bitky či paniky se naopak snažíme odhadnout včas předem, abychom sami v poměrně uzavřeném či omezeném prostoru nádražní haly, náměstí, nábřeží, mostu, nástupiště či eskalátoru metra neuvázli v davu. Všímáme si proto se zájmem nejen počtu nahloučených osob, ale i emocionální tenze skupiny. Ta může náhle konvertovat ve skupinové slepé násilí nebo naopak do tak intenzivního pocitu nebezpečí a osobního ohrožení, že vyvolá agresivní davovou paniku.
  Situace a příležitosti, které k tomu vedou, je např. praskání konstrukce tribuny při nakupení davu do jedné její postranní poloviny, náhlý nezvyklý pach z tunelu metra, postup proti bariérám a kordonu pořádkových sil, tlačenice v úzké ulici, kde někdo hodí na zem neškodné prskavé kuličky, na náhle zastaveném přeplněném eskalátoru apod.
  První pomoc poskytnu těm, kteří v panice utrpěli poranění a jsou již mimo dav. Odhadnu rychle u ležících, který z nich ji nejvíce potřebuje.
U závažných stavů máme pouze možnost:
· zajistit volné dýchací cesty při bezvědomí mírným záklonem hlavy a předsunutím dolní čelisti se zuby před čelist horní. Pokud k tomu neumíme využít trojitého hmatu, stačí ve zjednodušeném podání laiků USA vzít za dolní čelist ve středu brady a táhnout ji směrem nahoru, tj. dopředu tak, aby se dolní zuby předsunuly před zuby horní čelisti. Společně s mírným záklonem hlavy předejdeme zapadnutí jazyka, 
· provádět umělé dýchání s frekvencí přibližně 12-14 dechů/min. u dospělých a asi 20 dechů u školních dětí, 
· provádět, pokud možno ve dvou zachráncích kompletní neodkladnou resuscitaci, která kombinuje dýchání s nepřímou srdeční masáží. Srdeční masáž musí mít poměrně rychlou frekvenci 80-100/min., s přibližným poměrem 5 stlačení hrudní kosti k 1 vdechu, pro který v masáži nečiníme žádnou přestávku, 
· zastavit zevní krvácení, 
· krýt rozsáhlou ránu nebo popálení před dalším znečistěním. 
  Daleko nejdůležitější je zavolat mobilním telefonem, dát zavolat vysílačkou městského autobusu Zdravotnickou záchrannou službu,jak jsme uvedli výše. Profesionální služby jsou připraveny na zvládnutí těchto hromadných akcí a mimořádných situací jak v přednemocniční tak i v nemocniční složce.
Telefonem se ohlásíme, hlásíme místo příhody, její charakter - velmi stručně, počet přímo postižených, popř. příjezdovou trasu. Pokud čekáme na vůz - a to platí i pro přistání vrtulníku - zviditelníme místo - máváním bílým tričkem, ručníkem, čímkoliv nápadným, což uvedeme i dispečerovi, přijímajícímu naši výzvu.
  Zastihnu-li kohokoliv ležet s poruchou vědomí po úraze, vlivem předávkování drogou, alkoholem, po epileptickém záchvatu, zkontroluji:
· zda reaguje na bolest - tlačím klouby zavřené pěsti na hrudní kost v místě, kde se běžně provádí sternální punkce a vykonávám s ní pohyby, podobající se gumování (z amerického rubbing), zda reaguje na hlasité oslovení nebo na popleskání po tváři, zkontroluji dýchání - frekvenci a exkurze hrudníku, 
· tepovou frekvenci a plnost tepu. 
  Příčiny stavu mohou být velmi různé - epilepsie, hypoglykemická příhoda, opilost, kolaps, synkopa, vyčerpání. I předávkování drogami, nejčastěji heroinem, ale i kokainem nebo kyselinou gamma-hydroxymáselnou je možné.
Stav se může rychle změnit v kritický s bezvědomím bez reakce na bolest, s apnoí, s těžkou bradykardií - zůstanu proto u postiženého do doby příjezdu vozu ZZS. Sleduji pečlivě frekvenci dýchání a tepovou frekvenci - a jsem připraven, kdyby byla třeba neodkladná resuscitace. Raději si proto zvolím někoho z kolemstojících, rozumně vyhlížejícího a včas, aby se mnou sdílel účast na dořešení případu až do předání.
Rady a vybavení
  K první pomoci v těchto situacích patří umět poradit - a to i cizinci - kde vyhledat ošetření instruovanými zdravotníky, kde jsou ošetřovny, kde je lékárna s non-stop provozem, kde je zubní pohotovost.. Je dokonce výhodné umět základní informaci podat stručně v angličtině a němčině.
Pokud jsme vstřícní v poskytování první pomoci, je vhodné mít s sebou nejen "zlaté ruce" a medicínské myšlení, ale v tašce přes rameno či v diplomatce najít místo pro rychloobvaz - balíček č. 2 a obličejovou resuscitační masku. Dokážeme s nimi zimprovizovat daleko více funkcí než pro které byly původně určeny : tlakový obvaz, obvaz, závěs paže, svázání dolních končetin k přenesení na bezpečné a dostupné místo, poloprodyšné ošetření pneumotoraxu i další podle fantazie a zkušeností. Záleží na nás, zda toto zcela základní vybavení doplníme latexovými rukavicemi pro jedno použití - znamenají ochranu pro nás.
Rizika
Hlavní rizika, jichž se máme vyvarovat pro vlastní bezpečnost a ochranu :
· včas opustím prostor, kde mne nevysvětlitelně začnou pálit oči nebo se mi chce dráždivě kašlat, mám pocit "lehké hlavy", nejistého vidění, 
· nevstupuji do prostředí, v němž může snadno vzniknout panika, 
· při ošetřování ran nebo zlomenin s úlomky kostí dám vždy přednost rukavicím, 
· resuscituji s použitím obličejové resuscitační roušky. 

zpět