PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA

Deklarace práv nadaných dětí v systému vzdělávání 
Vytvořila Barbara Clark 
(California State University, katedra speciálního vzdělávání, Los Angeles, USA). 


Nadané dítě má právo: 
být podporované prostřednictvím adekvátních zkušeností pro vyučování dokonce i tehdy, když ostatní děti stejného věku či ročníku nejsou schopné z těchto zkušeností profitovat, být zařazené do skupin a kontaktovat se s ostatními nadanými dětmi po dobu některých částí vyučování, aby mohlo být pochopeno, podporováno a podněcováno, být vyučované, a ne využívané jako opatrovník nebo učitelův pomocník po většinu svého školního dne, na předkládání nových, pokrokových a vyzývavých myšlenek a koncepcí bez ohledu na materiály a možnosti určené dětem stejného věku či ročníku, být učeno poznatkům, které ještě neovládá, namísto toho, aby bylo znova učeno názorům, pojmům, nebo koncepcím, které již zvládlo, učit se tempem, které mu vyhovuje, a tedy i rychleji, než jeho vrstevníci, myslet alternativně, vytvářet odlišné produkty a přinášet intuici a inovaci do vyučovacího procesu, být idealistické a citlivé na spravedlnost, právo, přesnost a globální problémy lidstva a mít příležitost vyjádřit svoje názory, na všeobecné pochybnosti, nabídku alternativních řešení a ocenění komplexnosti a důkladnosti myšlení, být intenzivní, vytrvalé a cílevědomé ve svém úsilí při získávání vědomostí, projevovat smysl pro humor, který je neobvyklý, hravý a často komplikovaný, 
mít vysoké požadavky na sebe i na ostatní a být citlivé na nesoulad mezi ideály a skutečností s potřebou pomoci při hledání hodnot v lidské rozmanitosti, na vysoké výkony jen v některých oblastech učebního plánu, ne ve všech, vytvářejíc požadavek smysluplného a erudovaného zapojení se do akademické oblasti, na zpoždění mezi představou a jejím uskutečněním, mezi osobními normami a rozvojovými schopnostmi, mezi fyzickým zráním a sportovní zručností, 
uskutečňovat zájmy, které stojí nad schopnostmi jeho vrstevníků, které jsou mimo učební plán nebo zahrnují oblasti dosud neprozkoumané a neznámé. 

(Přetištěno ze "Sborníku k práci s talentovanými dětmi a mládeží", vydal IDM MŠMT ČR, 1997)

zpět