DOMÁCÍ LÉKÁRNIČKA

Lékarnička
  Každý zaměstnavatel má zákonnou povinnost přijímat opatření pro případy poskytování první pomoci. Novela Zákoníku práce, účinná od l. ledna 2001, tuto povinnost stanoví tak, že zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci. Z toho lze dovodit povinnost zajistit odpovídající vybavení a rozmístění lékárniček a zajištění proškolení osob, které budou schopny poskytnout odpovídající první pomoc. Navíc zmíněná novela ukládá zaměstnavatelům zajistit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci a zajišťují přivolání zejména lékařské pomoci. Zaměstnavatel musí zajistit, ve spolupráci se zařízením poskytujícím závodní preventivní péči, jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujících se na pracovišti.
  Způsoby poskytnutí první pomoci by však měli znát i ostatní zaměstnanci a měly by být součástí školení bezpečnosti práce těchto zaměstnanců. V některých případech je toto seznámení vyžadováno přímo předpisem, například pro zaměstnance, u nichž je prováděno školení ve smyslu vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 Sb., ve znění vyhlášky ČÚBP č. 98/1982 Sb. § 4 - Pracovníci poučení, neboť zde je mimo jiné požadováno seznámení s poskytováním první pomoci při úraze elektrickým proudem.
  Návody, jak poskytovat první pomoc, by měly být součástí výbavy lékárniček na pracovištích (i když seznamovat se s jejich obsahem až v případě vzniku úrazu by bylo pozdě).
  Mnozí zaměstnavatelé vědí o povinnosti vyplývající ze Zákoníku práce - přijímat opatření pro případy poskytování první pomoci, zdolávání havárií a požárů, evakuace zaměstnanců a jiného vážného nebezpečí. Tedy i o nutnosti vybavovat pracoviště lékárničkami pro poskytnutí první pomoci v případě vzniku úrazu a jiných nenadálých vážných událostí. Často se však ptají, který předpis udává, čím musí a čím může být firemní lékárnička vybavena. Tuto otázku kladou zvláště ekonomové, neboť cena zdravotního materiálu výrazně stoupá a investice do něj se mohou zdát neefektivní, neboť mnohé léky jsou po době použitelnosti bez užitku vyhozeny (pozor, jde o nebezpečný odpad a jako s takovým je nutno s ním nakládat včetně příslušného povolení k nakládání s těmito odpady) a musejí být nakoupeny nové, které s největší pravděpodobností čeká totéž. Což je, z pohledu bezpečnosti práce, jen dobře.
Rozsah vybavení lékárniček byl dříve stanoven v ON 84 6635 (poslední znění z roku-1989). Jenže oborové normy byly zákonem č. 142/1992 Sb., o technických normách, v aktuálním znění, dnem 31. prosince 1993 zrušeny bez náhrady. A tak dnes není nikde uvedeno, jakým materiálem má být zdravotní lékárnička vybavena. Výjimku tvoří pouze moto a autolékárničky do všech motorových vozidel včetně požárních, jejichž závazný obsah je uveden v příloze č. 6 vyhlášky MD č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích. Dále ve vyhlášce č. 185/1990 Sb., o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost, v aktálním znění, je též uvedeno potřebné vybavení lékárniček v příloze č. l. Pro zajištění první pomoci na železničních drahách, v tramvajích a trolejbusech je rozsah vybavení lékárniček uveden ve vyhlášce č. 173/1995 Sb.
Tedy pro "běžné" firemní provozy neexistuje žádný právní ani technický předpis, který by určoval vybavení lékárniček na pracovištích. Na tomto místě je nutné uvést, že vybavení lékárniček by mělo odrážet rizika vznikající při pracovní činnosti na pracovištích firmy, A zde se dostáváme k Jedné ze základních povinnost? každého zaměstnavatele - zjišťovat a hodnotit rizika vznikající pří práci. Jedním z opatření, která na základě provedených zhodnocení rizik vzniknou, by též mělo být stanovení potřebného vybavení lékárniček, jejich rozmístění a způsob prověřování jejich dovybavování a obměňování léků a jiných prostředků. Při stanovení vybavení firemních lékárniček by se mělo spolupracovat s lékařem závodní preventivní péče, kterého má mít každý zaměstnavatel smluvně zajištěného, neboť zákon o péči o zdraví lidu stanovuje povinnost zajistit závodní preventivní péči pro své zaměstnance každé firmě.
Možným vodítkem pro vybavení lékárniček na pracovištích, zvláště tam, kde nedochází k velkému výskytu rizik a nebo k výskytu specifických rizik práce, zůstává vybavení, které bylo uvedeno v již výše zmíněné oborové normě. Pravdou je, že tam byly uvedeny prostředky, které existovaly v době vzniku normy, a proto je nutné případně je nahradit současnými prostředky pro stejný účel. Navíc doporučuji tenké gumové rukavice (v tabulce jsou uvedeny, v tehdejší normě nebyly):

Vybavení lékárničky dle ON 84 6635 (nezávazné doporučení)
Léčiva
ACYLPYRIN tabl.10 2 ks
CARBOSORB tabl. l ks
GASTROGEL tabl. l ks
OPHTAL l ks
ATARALGIN tabl. l ks
SEPTONEX l ks
Obvazový materiál
Gáza hydrofilní skládaná sterilní 7,5 x 7,5 cm a 5 ks 2 ks
Spofaplast 2,5 cm x 2 m l ks
Spofaplast rychloobvaz 6 x l cm l ks
Obinadlo hydrofilní sterilní 6 cm x 5 m 2 ks
Obinadlo škrticí pryžové, délka 70 cm l ks
Obvaz NERIT 4 ks
Polštářek PORIN 10 ks
Obinadlo hydrofilní sterilní 10 cm x 5 m 10 ks
Šátek trojcípý l ks
Vata obvazová skládaná 50 g 2 ks
Zdravotnické pomůcky
Pinzeta anatomická l ks
Příručka "První pomoc" l ks
Rouška resuscitační 2 ks
Špendlíky zavírací 6 ks
Teploměr lékařský v pouzdře l ks
TRAUMACEL zásyp l ks
Rukavice pryžové (latexově) chirurgické v obalu l ks

Gastrogel lze nahradit jiným volně dostupným antacidem, Ataralgin jiným volně dostupným analgetikem, Septonex jiným vhodným dezinfekčním přípravkem.

Když hrozí více úrazů
  Jak již bylo řečeno, vybavení lékárničky musí odpovídat možným rizikům. Jako příklad proto uvádíme, Jak se její obsah změní, když hrozí větší riziko "mechanických úrazů". Proto připojujeme obsah autolékárničky, tj. část přílohy č. 6 k vyhlášce MD č. 102/1995 Sb. Toto vybavení je závazné pro většinu motorových vozidel.
  Obsah lékárničky pro poskytnutí předlékařské dočasné první pomoci pro motorová vozidla uvedená do provozu od l. ledna 1997.
Zdravotnický materiál
Množství(ks) velikost lékárničky I. II. III.
a) Obvaz hotový sterilní č. 2 2 5 10
b) Obvaz hotový sterilní č. 3 2 5 10
c) Obvaz hotový sterilní č. 4 2 5 10
d) Šátek trojcípý 2 3 6
e) Obinadlo elastické 10 cm x 5 m - 3 6
f) Náplast hladká cívka 2,5 cm x 5 cm l 2 4
g) Náplast s polštářkem 8 cm x 4 cm 6 12 18
h) Obinadlo škrticí pryžové, délka 70 cm l 3 5
ch) Dezinfekční roztok ve spreji l l 2
i) Obvaz hotový sterilní 5 cm x 7,5 cm l 3 5
j) Rouška resuscitační l 2 4
k) Rouška PVC 20 x 20 cm 1 2 4
l) Rukavice pryžové (latexové)
chirurgické v obalu l 2 4
m) Špendlík zavírací v antikorozní úpravě 2 2 4
n) Nůžky 1 1 1

  Autolékárnička velikosti III. je určena pro vozidla hromadné přepravy osob s obsaditelností více než 80 cestujících, velikosti II. pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností do 80 cestujících včetně a velikosti l. pro ostatní motorová vozidla (vyjma motocyklů a některých dalších vozidle). Pro vozidla městské hromadné přepravy osob je v souladu s vyhláškou dostačující autolékárnička velikosti II. bez ohledu na jejich obsaditelnost.
  Doba použitelnosti jednotlivých druhů zdravotnických potřeb je ve vyhlášce MD č. 102/1995 Sb. určena:
a) dezinfekční roztoky a sterilní obvazové materiály dobou jejich expirace (životnosti), která je na nich uvedena,
b) ostatní obvazové materiály .nejdéle pět let od data jejich expirace, pokud nemají porušený obal.

Když hrozí různé nemoci i úrazy
  Jiným příkladem jsou zotavovací a jiné podobné akce pro děti a dorost. Při delším pobytu se zvyšuje pravděpodobnost různých onemocnění i různých úrazů. Na to samozřejmě reaguje lékárnička první pomoci, tak jak je uvedena ve vyhlášce č. 185/1990 Sb., v aktuálním znění. Seznam platí pro kapacitu akce do 80 dětí.
  Obsah základní lékárničky pro zotavovací a jiné podobné akce pro děti a dorost
Léčiva
Calcium pantothenicum 3 balení
Paralen tabl. 5 balení
Jodisol pero 4 g 3 balení
Jodisol tinktura l balení
Benzin lékařský 200 ml
Hypermangan 10 g
Carbosorb 3 balení
Ophtal oční lázeň 2 balení
Plumbin 10 balení
Septonex spray 2 balení
Chloramin B l balení
Kinedryl tabl. 20 balení
Septonex ung. 2 balení
Septonex zásyp 3 balení
Endiaron tabl. 2 balení
Dithiaden tabl. 3 balení
Ophtalmoseptonex gtt 3 balení
Ophtalmoseptonex ung. 3 balení
Traumacel zásyp 3 balení
Stopangin sol. 3 balení
Obvazový a jiný zdravotnicky materiál
gáza hydrofilní sterilní 20 cm x 4 cm 5 ks
gáza hydrofilní sterilní 6,5 cm x 7,5 cm 5 ks
lopatky na jazyk 100 ks
náplast ţ rychloobvaz 8 cm x l cm 2 balení
náplast v roli 5 cm x 5 m 2 balení
náplast v roli 18 cm x 5 m l balení
obinadlo hydrof. lis. sterilní 6 cm x 5 m 10 ks
8 cm x 5 m 10 ks
10 cm x 5 m 10 ks
12 cm x 5 m 10 ks
obinadlo pružné 8 cm x 5 m 5 ks
10 cm x 5 m 5 ks
obinadlo škrticí pryžové l ks
dlahy 2 ks
T - tubus l ks
pinzeta chirurgická rovná l ks
šátek trojcípý 3 ks
vata obvazová a 250 g 2 ks
vata buničitá a 500 g 4 ks
zavírací špendlíky různé velikosti 10 ks
svítilna (baterka) l ks
lékařský teploměr l ks
Poznámka:
Benzin lékařský se doplňuje až při zahájení zotavovací akce.
 
Každému podle jeho rizik
  Jak z výše uvedených příkladů vybavení lékárniček vyplývá, je vždy nutné přihlížet k rizikům zranění a onemocnění, která mohou nastat. Cílem uváděných tabulek proto nebylo upozorňovat na všechny detaily související s autolékárničkami či lékárničkami pro dětské zotavovací akce. Jejich problematika je složitější (motolékárničky, autolékárničky, drážní lékárničky, zvláštní brašny na putovní tábory atp.), zájemce odkazujeme přímo na znění vyhlášek uvedených výše.
  Vraťme se však k firemním lékárničkám. V žádném případě by v nich neměly chybět prostředky k zastavení tepenného i žilního krvácení (tlakový obvaz, obinadlo, náplast bez i s polštářkem), prostředky na dezinfekci ran (peroxid vodíku, Septonex) a očí (Ophtal) a lék na tišení bolesti (Valetol). Také by měly obsahovat návody na poskytnutí první pomoci (při zástavě dechu a srdce, při bezvědomí, při tepenném krvácení, protišoková opatření, postup při zasažení elektrickým proudem), jejichž obsah by měl být součástí periodických školení bezpečnosti práce. K problematice školení uveďme, že v prodeji je i videokazeta "l. pomoc", kde se lze nejen seznámit s poskytováním první pomoci při zástavě dechu nebo srdce, krvácení či šoku, ale též s doporučeným vybavením lékárničky.
  Lékárničku je nezbytné pravidelně kontrolovat (nejméně 2x ročně) a doplňovat (léky s prošlou lhůtou je nutno vyřadit). Expirační doba (doba použitelnosti) je na lécích buď výslovně uvedena, neboje vyjádřena pomocí čísla (šarže), kde poslední dvojčíslí uvádí rok výroby a první číslice počet roků, po které jej lze použít.
Tomáš Neugebauer

DOMÁCÍ LÉKÁRNIČKA
Doporučený obsah:
- pinzeta, nůžky, teploměr, líh 76%, benzín, peroxid vodíku 3%, borová voda, desinfekce (Ajatin, Jodisol), přípravek na výplach očí (Opthal?), léky na bolest nebo snížení zvýšené teploty (Paralen), lék proti střevním potížím (Carbosorb), kamenec na stavění krvácení z malých ran, 
- náplast, náplast polštářková, obinadlo elastické (Idealtex), obinadlo hydrofilní sterilní i nesterilní, gáza sterilní(čtverečky 4x4cm), škrtidlo
- Borová mast 3%, Calcium panthotenát mast,
Pravidla pro domácí lékárničku:
- lékárničku umístíme na chladnější místo mimo přímý dosah slunečních paprsků a tepelných zdrojů
- lékárničku vždy umísťujeme mimo běžný dosah dětí, případně ji zamykáme
- lékárničku průběžně doplňujeme podle potřeby
- lékárničku kontrolujeme nejméně 2x ročně a přípravky s prošlou dobou použitelnosti vyřadíme
- do lékárničky neukládáme neoznačené léky nebo přípravky
- nespotřebované nebo prošlé léčivo je možné vrátit do lékárny k odborné likvidaci
- lékárnička slouží jen pro případ poskytnutí první pomoci, ve všech vážných případech je nutné vyhledat lékařské ošetření

zpět