JAK PŘI AUTONEHODĚ 

I při nehodě, kterou nezaviníte, je dobré zachovat chladnou hlavu 
Petr Korbel , Právo 26.8.00
 
  Mnozí lidé přijdou o peníze, na které mají nárok, protože nevědí, jak se mají po nezaviněné dopravní nehodě zachovat a jak se v co nejširším rozsahu domoci práv za své poškozené vozidlo. Poškozený je v takovém případě odškodněn z povinného ručení viníka, ve výjimečných případech z garančního fondu. Aby k odškodnění došlo, je nutné na místo nehody přizvat policii k vyšetření. Ani při mírném poškození vozidel sami na policii neodjíždějte. Odborníci dále doporučují poznamenat si podrobné údaje o viníku nehody (i jen předpokládaném), údaje o jeho vozidle (typ, poznávací značku) a o jeho pojišťovně včetně čísla pojistné smlouvy. Pamatujte přitom, že řidič v mnoha případech není vlastníkem, a poznamenejte si proto, komu vůz ve skutečnosti patří. Komu se událost hlásí Událost je nutné co nejrychleji nahlásit pojišťovně viníka (případně vlastní, jestliže viník povinné ručení nezaplatil). Pokud nedošlo ke škodě na životě či na zdraví, je k odškodnění v rámci povinného ručení bezpodmínečně nutné znát viníka. Jde-li totiž o neplatiče, odškodnění dostanete prostřednictvím vaší pojišťovny z garančního fondu. Pokud však do vás někdo nabourá a ujede, a vy neznáte ani jeho poznávací značku, poškozené auto vám v rámci povinného ručení nikdo neproplatí. Majitel dále musí umožnit prohlídku vozidla pracovníkovi pojišťovny. Může předvést automobil také nezávislému znalci, o záměru využít nezávislého experta by však měl pojišťovnu informovat. Poškozený by měl trvat na tom, aby šetření bylo skončeno bez zbytečných průtahů do měsíce od nahlášení. Tuto dobu však mohou prodlužovat například komplikace s určením viníka. I starší vozy mají svou hodnotu Někteří likvidátoři mají sklon starší vozy hodnotit jako prakticky bezcenné. Činí tak v zájmu svého zaměstnavatele a možná rovněž z psychologických příčin, protože se často pohybují ve světě, kde se jezdí lepšími vozy. Za pomoci údajů z bazarů, motoristické inzerce v novinách či na internetu však lze dokázat, že i třeba auta pamatující RVHP dosud nějakou hodnotu mají. Poškozenému lze tedy doporučit, aby při jednání s pojišťovnou viníka zaujal rozumný, ale zároveň pevný a rozhodný postoj. Je také dobré si schovávat staré faktury, abyste mohli dokladovat, čím jste vůz v průběhu let zhodnotili. V případě totální havárie, kdy už automobil vůbec není možné opravit, nebo se to jednoznačně nevyplatí (opravit lze sice kdeco, ale náhrada za opravu celkem logicky nemůže být vyšší než skutečná hodnota auta před havárií), zaměstnanci pojišťoven nakonec často změní taktiku. Jak předtím prohlašovali vůz za téměř bezcenný, najednou začnou vypočítávat, co na něm bylo hodnotné - například nové pneumatiky, světlomety, disky, brzdy... Od tržní hodnoty se totiž odečítá cena toho, co z automobilu zůstalo. Pojistitel však nemůže poškozeného nutit, aby rozprodával jednotlivé díly. Je tedy správné trvat na vy- placení hodnoty vozidla v den nehody po odečtení tržní ceny vraku jako celku. V případech, kdy není možné jednoznačně stanovit, zda je hospodárné poškozený vůz opravovat či nikoli, lze použít služeb nezávislých expertů.
 
Dopravní nehoda § 47 zák. 361/00

-odmítnout předání krve k dalšímu vyšetření 

(1) Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.
(2) Řidič, který měl účast na dopravní nehodě, je povinen
a) neprodleně zastavit vozidlo,
b) zdržet se požití alkoholického nápoje a jiných návykových látek po nehodě po dobu, do kdy by to bylo na újmu zjištění, zda před jízdou nebo během jízdy požil alkoholický nápoj nebo návykovou látku.
(3) Účastníci dopravní nehody jsou povinni
a) učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v místě dopravní nehody; vyžadují-li to okolnosti, jsou oprávněni zastavovat jiná vozidla,
b) oznámit, v případech stanovených tímto zákonem, nehodu policii; došlo-li k zranění poskytnout podle svých schopností první pomoc a k zraněné osobě přivolat zdravotnickou záchrannou službu,
c) označit místo dopravní nehody,
d) umožnit obnovení provozu na pozemních komunikacích, zejména provozu vozidel hromadné dopravy osob,
e) neprodleně ohlásit policii poškození pozemní komunikace, obecně prospěšného zařízení nebo životního prostředí, pokud k němu při dopravní nehodě došlo,
f) prokázat si na požádání navzájem svou totožnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě.
(4) Dojde-li při dopravní nehodě k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 20 000 Kč, jsou účastníci dopravní nehody povinni
a) neprodleně ohlásit dopravní nehodu policistovi,
b) zdržet se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření dopravní nehody, zejména přemístění vozidel; musí-li se však situace vzniklá dopravní nehodou změnit, zejména je-li to nutné k vyproštění nebo ošetření zraněné osoby nebo k obnovení provozu na pozemních komunikacích, především provozu vozidel hromadné dopravy osob, vyznačit situaci a stopy,
c) setrvat na místě dopravní nehody až do příchodu policisty nebo se na toto místo neprodleně vrátit po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo ohlášení dopravní nehody.
(5) Dojde-li při dopravní nehodě ke hmotné škodě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech nižší než 20 000 Kč, jsou účastníci dopravní nehody povinni ohlásit tuto nehodu policistovi, jestliže se nedohodnou na zavinění nebo byla-li hmotná škoda způsobena na majetku třetí osoby. 

Chodec
§ 54
(1) Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou"Přechod pro chodce", "Podchod nebo nadchod", musí chodec přecházet jen na těchto místech. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo.
(2) Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.
(3) Jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat. Nevidomý chodec signalizuje úmysl přejít vozovku mávnutím bílou slepeckou holí ve směru přecházení. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy; nachází-li se na přechodu pro chodce nebo na vozovce, musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem. Chodec musí dát přednost tramvaji.
(4) Chodec nesmí překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce.

zpět