Jak si vybrat tu nejlepší nemocnici ?

Pokud budete potřebovat akutní ošetření, nebudete pravděpodobně vybíraví.. ale v situacích, jako je například plánovaná operace, nebo vyhledání specializované péče pro rozsáhlou léčbu, je vhodné provést menší průzkum a nemocnici si vybrat. Ne všechny nemocnice jsou totiž stejné. Podle svých možností si můžete vybrat buď soukromou kliniku, která nemá smlouvy s českými zdravotními pojišťovnami, kde si za vše zaplatíte, a proto se dá očekávat, že se o Vás budou starat jako o významnou osobnost, nebo se svěříte do péče lékařům v nemocnici , která smlouvu s Vaší zdravotní pojišťovnou má, a zdravotní péči uhradí pojišťovna. Většinou to bývá nemocnice státní, městská, nebo okresní, vzácněji soukromá. V každém případě však chcete mít jistotu, že Vám Vaše nemocnice poskytne kvalitní péči.

Jak najít vhodnou nemocnici a posoudit její kvalitu

Základním krokem k rozpoznání kvality nemocnice je zjištění některých údajů. Základní informace o nemocnici Vám může sdělit její zřizovatel nebo provozovatel. Některé důležité informace můžete získat u krajského zdravotního rady, například které typy péče smí nemocnice poskytovat. Fakultní nemocnice jsou zřizovány ministerstvem zdravotnictví, které Vám také musí poskytnout základní informace.

Zatím není v České republice k dispozici jednotný systém hodnocení kvality poskytované péče. Ale k hodnocení Vám zatím postačí i několik údajů, které jsou pro Vás v dané situaci podstatné.

1. kredit

Prošla výběrovým řízením, organizovaným MZ ČR a má smlouvu s pojišťovnami na pět let v oboru, který Vás zajímá.

2. zkušenosti

Často zde provádějí Vámi požadovaný zákrok. Mají velký počet pacientů.

3. moderní vybavení

Patří mezi fakultní nemocnice. Je součástí komplexu lékařské vysoké školy. Nabízí nové léčebné metody a technologie, např. nové lékařské přístroje.

4. dobrá pověst

Míra vysokého hodnocení mezi lékaři a specialisty.

5. hodnocení pacientů

Nízký koeficient úmrtnosti. Spokojenost pacientů zjišťovaná průzkumy.Dostatek ošetřovatelského personálu a školených sester.

6. rozsah služeb

Škála specializovaných oddělení, nebo celých klinik. Možnost ambulantního ošetřování veřejnosti. Poskytování specializovaných programů péče, jako program umělého oplodňování nebo specializovaná péče o pacienty s rakovinou, leukémií.

1.      Kredit

Kdo je garantem lékařské péče poskytované v nemocnicích? Dnes jsou nemocnice sdruženy do svazů nemocnic, například Asociace českých a moravských nemocnic nebo Asociace soukromých nemocnic. Kromě toho zřizovatelem fakultních nemocnic a také některých velkých nemocnic je MZ ČR. Nemocnice však nemusí být členy svazu, jsou samostatným právním subjektem. Avšak každá z nich, aby získala smlouvu s pojišťovnami musí projít výběrovým řízením. Komise stanoví nutné podmínky, které musí nemocnice splnit, aby jí bylo uděleno povolení provozovat určitou odbornost. Týká se to přístrojového vybavení i naplnění personálních kapacit.

2.      Zkušenosti

Jestliže Vaše ošetření bude vyžadovat specializovanou péči, budete si chtít vybrat nemocnici, která takový druh péče poskytuje, a to nejlépe dosti často. To sníží riziko neodborně provedeného zákroku. Lékaři s větší praxí prováděného zákroku jsou již obeznámeni s případnými komplikacemi a dovedou jim efektivně předcházet. Potřebné údaje lze najít ve statistikách prováděných výkonů, např. některé uvádějí tabulky ČSÚ (Český statistický ústav).      www.csu.cz

3.      Moderní vybavení

Nemocnice, které jsou součástí komplexu lékařské vysoké školy nebo fakultní nemocnice kombinují péči o pacienty s výzkumem a vzděláváním. To je výhodné pro pacienty v mnoha směrech. Tyto nemocnice mají příležitost co nejrychleji využít pokroku ve výzkumu, mají k dispozici nejmodernější poznatky a technologie, které mohou přímo aplikovat v péči o pacienty. Například jejich pacienti se mohou zúčastňovat různých výzkumných studií, jako jsou klinické studie nových terapií či nových léčiv.

4.      Dobrá pověst

Jakou pověst má Vámi vybraná nemocnice mezi okolními lékaři a specialisty? Pokud potřebují komplexní specializovanou léčbu pro sebe nebo své blízké, na kterou nemocnici se obracejí? Toto je jedním z nejdůležitějších kritérií pro výběr nejlepší nemocnice i pro Vás.

5.      Hodnocení pacientů

Míra úmrtnosti na danou diagnózu ve vybrané nemocnici je jedním z indikátorů kvality nemocnice, ale musíte brát v úvahu také to, že v nemocnici, kde se provádí stovky takovýchto výkonů bude úmrtnost jiná než v nemocnici, kde jich provádí řádově desítky, neboť zákrok podstupuje několikanásobně menší počet pacientů.

Pokud nemocnice provádí pouze několik obtížných zákroků ročně, je jasné, že počet úmrtí bude absolutně jen velmi malý. Právě nemocnice s velmi nízkým úmrtnostním koeficientem ošetřují většinou jen pacienty s jednoduchými obtížemi a ani nejsou připraveni na závažné případy.

Zkuste požádat ve Vámi vybrané nemocnici o údaje koeficientu úmrtnosti a podívejte se na údaje ve Vaší věkové skupině s obdobnou diagnózou, kteří byli léčeni stejnými druhy terapie. Zákon ale prozatím nezakládá Váš nárok na tyto údaje a nemocnice je nemusí zveřejňovat.

6.      Rozsah služeb

Protože se vážnější onemocnění většinou netýká jen jednoho orgánu či systému, je lepší zvolit si nemocnici, která má více oddělení. Rozsah péče je širší, budou schopni se vypořádat s komplikacemi a poskytnou Vám komplexní léčbu. Například při léčbě diabetes mohou nastat komplikace při postižení srdce, ledvin, nohou a očí.

Služby nemocnic se vztahují také na ambulantní pacienty. Ambulantně jsou zde ošetřováni pacienti účastnící se specializovaných programů, např. léčby AIDS, léčby neplodnosti apod. Zařízení při nemocnicích se starají také o pacienty trvale postižené, kteří již nemohou být v domácím ošetřování. Ti jsou umísťováni do léčeben dlouhodobě nemocných (LDN), nebo po těžkých zákrocích na rehabilitační oddělení. S nemocnicí je spojena i záchranná a dopravní služba. Součástí dobré nemocnice je většinou i gynekologicko – porodnické oddělení.

      Převzato-  www.doktoronline.cz 

                                                                   zpět