Obsah preventivních prohlídek

183
VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví
ze dne 19. června 2000, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 56/1997 Sb., kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 29 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o věřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:
Čl. I
Vyhláška č. 56/1997 Sb., kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek, se mění takto:
1. § 1 včetně nadpisu zní:
"§ 1
Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru praktický lékař pro dospělé
Preventivní prohlídka se provádí od doby dovršení 18 let věku vždy jednou za dva roky, nejdříve však 23 měsíce po provedení poslední preventivní prohlídky. Obsahem preventivní prohlídky je
a) doplnění anamnézy se zaměřením na změny, rizikové faktory a profesní rizika; v rodinné anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt kardio-vaskulárních onemocnění, výskyt hypertenze, diabetes mellitus, poruchy metabolizmu tuků a nádo-rových onemocnění,
b) kontrola očkování proti tetanu,
c) kompletní fyzikální vyšetření interního charakteru, včetně orientačního vyšetření zraku a sluchu, změření krevního tlaku a změření hmotnosti; povinnou součástí preventivní prohlídky je onkologická prevence, včetně vyšetření kůže, vyšetření per rectum a vyšetření testes a prsou spolu s poučením o nutnosti a způsobu samovyšetřování; vyšetření EKG se provádí u osob od 40 let věku ve čtyřletých intervalech, při zjištění hypertenze, pro kterou není pacient dispenzarizován, vždy,
d) laboratorní vyšetření, jehož obsahem je 1. orientační chemické vyšetření moče,
2. vyšetření plasmatického cholesterolu celkového a plasmatických lipoproteinů včetně triacylglycerolů (LDL+HDL) v rámci první preventivní prohlídky u praktického lékaře v 18 letech a dále ve 40, 50 a 60 letech věku,
3. vyšetření glykemie od 45 let věku ve dvouletých intervalech,
4. stanovení okultního krvácení ve stolici standardizovaným testem u osob od 50 let věku ve dvouletých intervalech.".
2. V § 2 odst. 1 se na konci písmene b) doplňují tato slova: "kontrola očkování dítěte, popřípadě doplnění chybějícího očkování,1)".
Poznámka pod čarou č. 1) zní:
"1)§ 9 odst. 4 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 48/1991 Sb., o očkování proti přenosným nemocem, ve znění pozdějších předpisů.".
Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka č. 1a) včetně odkazu na poznámku pod čarou.
3. V § 2 odst. 1 písm. c) bodu 1 se slovo "zjištění" nahrazuje slovem "změření".
4. V § 2 odst. 1 písm. c) se na konci bodu 7 tečka nahrazuje čárkou a za bod 7 se doplňuje bod 8, který zní:
"8. psychoterapeutický rozhovor, jde-li o dítě s poruchami zdravotního stavu nebo o dítě ohrožené poruchami zdravotního stavu včetně poruch zdravotního stavu v důsledku vlivu nepříznivého rodinného nebo jiného společenského prostředí.".
5. V § 2 odst. 2 písm. a) bod 1 zní:
"1. posouzení sociální úrovně rodiny, rodinná anamnéza, osobní a těhotenská anamnéza matky, prenatální, perinatální a postnatální anamnéza a zhodnocení lékařské zprávy o novorozenci,".
6. V § 2 odst. 2 se na konci písmene f) středník nahrazuje čárkou a doplňují se tato slova: "poučení rodičů o potřebě návštěvy dětského stomatologa v druhém půlroce života dítěte;".
7. V § 2 odst. 2 se na konci písmene i) středník nahrazuje čárkou a doplňují se tato slova: "včetně doporučení stomatologického vyšetření;".
8. V § 2 odst. 3 se na konci písmene a) doplňují tato slova: "kontrola očkování dítěte, popřípadě doplnění chybějícího očkování,1)".
9. V § 2 odst. 3 se na konci písmene i) doplňují tato slova: "popřípadě doporučení stomatologického vyšetření,".
10. V § 2 odst. 4 písm. d) se slova " , triglyceridů a HDL cholesterolu" nahrazují slovy "a plasmatických lipoproteinů včetně triacylglycerolů".
11. V § 2 odst. 5 se na konci písmene a) doplňují tato slova: "kontrola očkování dítěte, popřípadě doplnění chybějícího očkování,1)".
12. V § 2 odst. 5 písmeno b) zní:
"b) fyzikální vyšetření, včetně antropometrického měření,".
13. V § 2 odst. 5 se na konci písmene h) doplňují tato slova: "popřípadě doporučení stomatologického vyšetření,".
14. V § 2 odst. 5 písm. k) se slova "v odstavci 3 písm. d)" nahrazují slovy "v odstavci 4 písm. d)".
15. V § 2 odst. 6 se na konci písmene a) doplňují tato slova: "kontrola očkování dítěte, popřípadě doplnění chybějícího očkování,1)".
16. V § 2 odst. 6 písmeno b) zní:
"b) fyzikální vyšetření, včetně antropometrického měření,".
17. V § 2 odst. 6 se na konci písmene g) doplňují tato slova: "popřípadě doporučení stomatologického vyšetření,".
18. V § 2 odst. 6 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se tato slova: "u dívek doporučení preventivního gynekologického vyšetření podle § 4.".
19. V § 2 odst. 7 se na konci písmene a) doplňují tato slova: "kontrola, popřípadě doplnění chybějícího očkování dítěte,1)".
20. V § 2 odst. 7 písmeno b) zní:
"b) fyzikální vyšetření, včetně antropometrického měření,".
21. V § 2 odst. 7 písm. g) se za slova "zařazení do" vkládají slova "současného nebo".
22. V § 2 odst. 7 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se tato slova: "u dívek doporučení preventivního gynekologického vyšetření podle § 4.".
23. V § 3 odst. 1 písm. b) se slova "na věk" nahrazují slovy "ve věku".
24. V § 3 odst. 1 písm. d), odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. b) se slovo "tkání" nahrazuje slovem "tkáních".
25. V § 3 odst. 2 písmeno d) zní:
"d) poučení budoucí matky o nutnosti zajistit stomatologické preventivní prohlídky svého dítěte, a to první mezi 6. až 12. měsícem jeho věku.".
26. V § 4 odst. 1 písm. c) se slovo "prohmatání" nahrazuje slovy " , palpační vyšetření".
27. V § 4 odst. 1 písm. d) se slova "(u virgo žen vaginoskopie)" nahrazují slovy "(neprovádí se u virgo žen)".
28. V § 4 odst. 1 se na konci písmene e) zrušuje čárka a doplňují se tato slova: "(neprovádí se u virgo žen),".
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr: prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r. 

zpět