Honorování posudků pro státní orgány

Otázka:
Obracím se na vás z pověření OS ČLK Praha 6 s následujícím problémem: 
Na lékaře - členy našeho sdružení se stále obracejí nejrůznější státní orgány se žádostmi o posudky na své pacienty. Velmi různý je přístup těchto organizací k honorování práce. Zatímco policie a Správa soc. zabezpečení platí bez větších problémů, soudy neplatí ze zásady nikdy a navíc při odmítání práce zadarmo vyhrožují trestním stíháním, resp. Pokutami. Pokusy o zaslání posudku na dobírku odmítají. 

OS ČLK Praha 6

Odpověď: 
V Praze dne 28. 7. 2000

Česká lékařská komora
Obvodní sdružení lékařů - Praha 6

Věc: Odpověď na dotaz doručený právnímu oddělení ČLK dne 22. 5. 2000

Podle § 128 občanského soudního řádu je každý povinen bezplatně na dotaz sdělit soudu skutečnosti, které mají význam pro řízení a rozhodnutí. Pouhé sdělení těchto skutečností, nemá-li povahu odborného vyjádření, je tedy skutečně oprávněn soud požadovat bezplatně. 
Podle § 127 občanského soudního řádu místo posudku znalce lze použít potvrzení nebo odborné vyjádření, o jejichž správnosti nemá soud pochybnosti. Za vydání potvrzení nebo odborného vyjádření náleží finanční úhrada, stanoví-li tak zvláštní předpis. 
Podle § 15 odst. 9 zák.č. 48/1997 Sb. v platném znění hrazená péče nezahrnuje vyšetření a prohlídky a jiné zdravotní výkony provedené na vyžádání soudu, státního zastupitelství, orgánu státní správy a orgánů Policie ČR. Úhradu zdravotních výkonů podle předchozí věty poskytne zdravotnickému zařízení orgán, pro který se zdravotní výkony provádějí, ve výši stanovené Seznamem zdravotních výkonů s bodovými hodnotami v souladu s rozhodnutím Ministerstva financí. 
Z citovaných obecně závazných právních předpisů vyplývá, že pokud má odborné vyjádření lékaře charakter zdravotního výkonu bodově ohodnotitelného, je povinností soudu ve smyslu § 127 odst. 4 občanského soudního řádu s použitím § 15 odst. 9 zák.č. 48/1997 Sb. v platném znění provést úhradu tohoto výkonu. Pokud však nejde o bodově ohodnotitelný zdravotní výkon a odpověď na dotaz soudu nelze charakterizovat jako odborné vyjádření či potvrzení, ale pouhé sdělení, které není samo o sobě bodově ohodnotitelné, pak je třeba poskytnout soudu takovouto zprávu skutečně bezplatně. 
Základem je tedy posouzení, zda požadovaná zpráva pro soud má pouze charakter sdělení ve smyslu § 128 občanského soudního řádu nebo má charakter odborného vyjádření, resp. potvrzení ve smyslu § 127 odst. 4 občanského soudního řádu, které je bodově ohodnotitelným zdravotním výkonem ve smyslu § 15 odst. 9 zák.č. 48/1997 Sb. v platném znění. 

S uctivým pozdravem

JUDr. Jan Mach
ředitel právního oddělení ČLK

zpět