Čtení o Blansku

1848-1945

Vladimír Polák

str. 24-26

  Dne 18.února 1890 vytýká okresní hejtmanství v Boskovicích přípisem číslo 2287 blanenskému okresnímu zastupitelstvu,že nevyhovělo postavit nouzovou nemocnici podle § 19 zák. ze dne 10.2.1884 zz č.28, a proto dostává obec příkaz ke zřízení osamocené místnosti: "Přihodilo se, že onemocnělo dítko cigánky ve vazbě stojící neštovicemi.Toto dítko bylo, poněvadž se v Blansku dosud nedostává místnosti k osamocení takových nemocných způsobilé,do Brna dopraveno.Přikazuje se by bez odkladu do osmi dní takovou místnost obec najala a patřičně zařídila,jinak bude obec pokutována 50 zl."
  Dne 23.března pak pod č.3701 posílá okr. hejtmanství další přípis k zamezení rozšíření se neštovic při odvodu a nařizuje:
  "1)By jak již bylo nařízeno domy , v nichž nemocní se nacházejí patřičným 
      způsobem označeny byly.
   2)Z domu, v nichž nemocní byli nebo ještě jsou,nesmí žádný mladík k odvodu
      všeobecnému předveden býti
   3)Do domu, v kterých se nemocní nacházeli nebo nacházejí, nesmí osoby při
      odvodu zaměstnané ubytováni býti."
  Zdá se , že konečně blanenští radní začínají se vážně zabývat otázkou nemocnice k osamocení chudých, když obdrží další směrnici 12.10.1892 č. 1475 od hejtmana, jenž cituje výnos c.k. místodržitelství z 9.10. t r. č.35912 a nařizuje:
   "S ohledem na panující poměry a obzvláště za příčinou šíření cholery zakazuje se odbývání veškerých veselek,veřejných hostin, při kterých se množství lidu sejde a obzvláště tanečních zábav za příležitostí blížících se hodů.Vyzývám představenstvo, ať k tomu přihlíží by jakost nápojů a pokrmů v hostincích byla dobrá a nemírnosti v jídle a pití se nedělí.
Zákaz ten ať se ihned zveřejní."
  
  Dne 30.března 1893 oznamuje kníže Salm slavné obecní radě(Löblicher Gemeinderat), že věnuje na stavbu nemocnice pozemek a tři sta zlatých.Komisionální jednání se konalo 4.března 1893 a to na třech místech, komise pak rozhodla stavět na parcele číslo 766.Protože hejtman požadoval zprávu , jak řeší otázku umístění případných nemocných cholerou Blansko do doby, než bude plánovaná nemocnice dobudována, odepisuje mu obecní výbor dne 11.května 1893 takto:
  "Prozatímní nemocnice se nachází v obecním domě čp. 135, ve kterém byla též umístěna stravovací stanice pro chudé , které v případě onemocnění cholerou by též trestanci umístěni býti mohli."
  Nebezpečí cholery přimělo obec po důrazných připomínkách urychlit zřízení nemocnice, jež byla kolaudována 17.srpna 1894 a kolaudační komise konstatovala: "Po stránce technické zjištěno na místě, že budova nemocniční i vedlejší vystaveny úplně podle zadaného plánu a ze stanoviska technického proti povolení k užívání budov jmenovaných nestává žádných námitek,tím spíše, že budovy ve zdivu provedeny již loňského roku a tudíž dostatečně vyschlé jsou; bylo by žádoucno , by celý pozemek nemocniční byl opatřen plotem.Po stránce zdravotní sluší připomenouti, že čelní strana nemocnice, v níž většina světnic pro nemocné jest umístěna, vystavena jest odpolednímu vedru slunečnímu, a proto jest třeba dotyčná okna dobrými záclonami opatřiti.Kotle v prádelně a desinfekční komoře se nacházející železa nepohyblivě upevněné buď též pohyblivě zařízeny a budiž v úvahou vzato, neosvědčily-li by se lépe měděné.Pohyblivé zařízení kotlů jest potřebí proto, aby do otvoru ohniště přímo desinfekční aparát mohl býti zasazen.Úmrtní komora jakož i komora desinfekční postrádají vší ventilaci a potřeba jest v prvé zříditi ventilaci v obou oknech, v druhé účinné ventilace pro odchod vyvinuté páry.Snad nejlépe ve spojení s komínem.V úmrtní komoře buď též okna natřena, aby dovnitř nebylo viděti. Dokládá se, že místnost tato se k pitvání nehodí, poněvadž podlaha pozůstává z cihel a není nepronikavě zařízena."
Realizátorem byl úředně oprávněný stavitel Tomáš Klika z Tišnova.   

Současná budova staré nemocnice Současná budova staré nemocnice

Současný vzhled budovy na Havlíčkově ulici

zpět