Občasníček NB - informace vedení nemocnice
č. 10/2000 


Odpověď ředitele nemocnice starostovi města Blanska na anonymní stížnost pacienta s přílohami ekonomického ředitele, odborného ředitele a správce Nemocnice Blansko rovněž v souvislosti se článkem zveřejněným v Monitoru pod názvem "Nemocnice upadá a primář odchází" Vážený pane starosto, posílám Vám stanovisko managementu Nemocnice Blansko k anonymní stížnosti, ,jež ním byla podstoupena prostřednictvím Městského úřadu v Blansku. Zarážející je skutečnost, že stížnosti bez podpisu je věnována taková pozornost inzertním čtrnáctidenníkem. ,že všeobecně známo, že všem se člověk nezavděčí, ale hlavně ta skutečnost, kdy spokojení pacienti neposílají anonymy. Žádat po nich poděkování není naším cílem. K jejich svobodnému vyjádření na úroveň zdravotní péče poskytnuté v naší nemocnici jim slouží k tomu určené knihy na jednotlivých odděleních. Jako organizace s právní subjektivitou zasíláme danému periodiku žádost o odpověď ve smyslu ust. § 10 odst. 1 zákona č. 46/2000 Sb. vzhledem k tomu, že uvedený článek obsahuje neúplné či zkreslené informace. Pokud se týká věcných fakt k této stížnosti, jsou uvedena ve vyjádřeních ekonomického a odborného ředitele a vedoucího provozního a technického úseku,jež jsou přílohou tohoto dopisu. Dle mého názoru z nich jednoznačně vyplývá, kdo a kdy byl původcem některých případných objektivních nedostatků v Nemocnici Blansko. Mohu Vás ubezpečit, že drtivá většina zaměstnanců naší nemocnice, ať již se jedná o zdravotnické pracovníky, technické či administrativní, dělá vše pro co nejlepší výsledek při léčbě pacientů a vztahu k nim v průběhu hospitalizace či vyšetření. Jestliže - ojedinělý "novinář" s takovou morální minulostí prakticky nemá oči a uši, neboť co ostatní vidí a slyší stejně, on vidí a slyší právě naopak, potom je problém zřejmě někde jinde. Již jsem si zvykl na jeho nestálé výpady vůči mojí osobě, nemá smysl se k nim vyjadřovat, každý rozumný člověk si udělá závěr sám. Co však nemohu jen tak přehlédnout je to, že znevažuje práci všech zaměstnanců Nemocnice Blansko a tím je hrubě uráží, viz název článku "Nemocnice upadá ". Jsem přesvědčen o tom, že nemocnice za ten necelý rok během mého působení ve funkci ředitele udělala obrovský krok ke zkvalitnění péče o pacienty blanenského regionu. Zásluhu na tom mají všichni, kteří se podíleli, což jsou právě hlavně zaměstnanci Nemocnice Blansko. Těm patří moje poděkování. Ivan Kozák 

Přílohy: dle textu příloha č. 1 
Vážený pane Šrámku, nemohu jinak, než s Vámi plně souhlasit, že na dluhy 30 mil. Kč nelze ušetřit snížením porcí masa z 10 na 8 deka. Proto to ani nikdo z nás nedělá. Jestliže jste ale tento dojem nabyl z dopisu člověka, který měl "tolik odvahy, že dal vše na papír" a poté se zřejmě na základě nesprávné léčby jeho zdravotní stav na tolik zhoršil, že se jaksi opomněl podepsat, pak mi nezbývá, než Vám položit dotaz, kdo z pracovníků nemocnice Vám potvrdil tento prazvláštní způsob vyhledávání úspor. Pokud to snad byl zmiňovaný MUDr. Pavel Strnad či odborný ředitel MUDr. Novotný, potom se nemůžete divit, když Vám jeden z nich řekne, že "už ho to v Blansku všechno začíná štvát", pokud se ovšem dá věřit všemu tomu, co píšete. Nebo snad máte pocit, že diskusí nad velikostí kousku masa v talíři lze léčit? Ale nyní již k věci. Vaše pověstné a možná pro některé i obdivuhodné skládačky, kterými plníte stránky Monitoru, jsou někdy možná i úsměvné, ale podle mého názoru by jste si je měl občas i zopakovat, neboť se pak chytáte do vlastních sítí. Vždyť to bylo právě vedení Vašeho oblíbeného ředitele pana ing. Dostála, kterého sice "nedělaly kávovary, hifi věže a osobní auta", ale kterého naproti tomu může zdobit právě onen Vámi uváděný "30-ti milionový dluh", přesněji řečeno 30-ti milionová ztráta hospodaření. V tomto duchu již nyní plně chápu Vaše postesknutí, že "odborníků se zbavují jen hlupáci", protože Vám se asi výše ztráty zdá zřejmě neodpovídající blanenským poměrům. Bude li totiž nemocnice funkční, bez závazků po lhůtě splatnosti a s minimálně vyrovnaným hospodařením, nebude již v Monitoru prostor pro Vaše úvahy a Vy možná přijdete o autorské honoráře. Že zmíněná úvaha má reálný základ je zřejmé i z vyjádření Vašeho vydavatele v úvodníku " O chorobách", neboť jeho postesknutí nad skutečností, že mu budou "chybět články pana Lachmana" je možná jen smutným zamáčknutím slzy nad úrovní vlastních novin, které si s pravdou a s pokusem se jí dopátrat, moc velkou námahu nedělají. Nebo je snad tím jediným leitmotivem Monitoru to, co se dalo vyčíst mezi řádky věty "Proč starosta a místostarostové, radní a zastupitelé nereagují na kritické články vůči radnici?", tj. snaha o vyvolání diskuse na jeho stránkách, o zvýšeném množství příspěvků, o ještě větší prostor na trhu a s tím samozřejmě související větší zájem inzerentů`? Tak si tedy hned řekněme, že vlastně jde jen o peníze, a jakoukoliv diskusi můžeme vynechat. .Jestli ale opravdu vydavatel Monitoru touží zjistit, proč to jím zmínění zastupitelé a radní nedělají, pak -je to možná i vyslyšením jakéhosi sebezáchovného pravidla, které říká, že čím se člověk maže, tím také smrdí. ,je ale docela dobře možné, že na rozdíl od Vás Vaše čtenáře pravda zajímá, a proto si dovolím přednést pár čísel. K 30. 6. 2000 vykázala Nemocnice Blansko zisk ve výši přes 10 mil. korun, pohledávky byly ve výši přes 29 milionů a závazky ve výši přes l3milionů korun. Ztráty z minulých let jsou ve výši 30 mil. korun. Současná situace v Nemocnici Blansko umožnila vyslyšet doporučení ministra zdravotnictví na zvýšení platů o 10 % a k l. 10. 2000 -jej provést s tím, že základní plat bude navýšen o 7 % a zbývající 3 % budou přispívány pracovníkům nemocnice do penzijního připojištění. Naše nemocnice je tak jedna z mála nemocnic v Č'R, -jež k tomuto kroku přistoupila, navíc i s dodržením pana ministra, že navýšení platů neovlivní negativně hospodářský výsledek zdravotního zařízení. Ing. Petr Ondřík 

Příloha č. 2 Nehodlám polemizovat s článkem,opírajícím se o anonymní stížnost,kterou si pan Šrámek / ? / zřejmě vytvořil na zakázku , pouze opravím několik zjevných lží. Nemocnice Blansko přišla o 30 akutních neurologických lůžek a také o lůžka interní a plicní akutní péče v důsledku výběrového řízení MZ ČR,které proběhlo před 2 lety . /Ředitelem Nemocnice byl tenkrát ing.Dostál,primářem neurologického odd. Mudr. Menšík, a Mgr. Vachová ještě nebyla starostkou/. Navzdory doporučení MZ k uzavření smluv s pojišťovnami na dobu 5 let,došlo k uzavření smlouvy pouze na 2 roky a tím se Nemocnice Blansko dostala do útlumového programu. ' Ředitel Kozák nastolil rychlý ozdravný program v oblasti ekonomické i odborné. Vybudování neurologické jednotky intenzivní péče a bloku urgentního příjmu , spolu s nonstop pracující chirurgickou ambulancí nepochybně dráždí nejen pana Šrámka ... Na straně druhé bude oceněno pacienty,kteří tuto péči potřebují. Kvalitativní posun vede samozřejmě i zdravotnické pracovníky ke zvyšování odbornosti a rovně poskytované péče. V nemocnici byly zavedeny celoústavní odborné semináře , jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj mezioborových týmových programů , které zajistí komplexní a soustavnou péči řadě nemocných s chronickými a dosud neřešitelnými problémy. . Jistě se může přihodit , že někde něco zaskřípe , či zatím není propilováno k dokonalosti , ale to patří k životu - a naší snahou je , chyby rychle napravovat . Nepochybně se na obou stranách najdou oni věčně nespokojení, ale to už asi patří k té naší povaze české , zvláště, je-li inspirována těmi , kteří se na ní živí. Pokud -jde o onu konkrétní - anonymní - stížnost : Nová oddělení byla vybudována a vybavena v souladu se současnými předpisy a požadavky. Kdyby tomu tak nebylo , neprošla by schválením České lékařské komory , ani kolaudačním řízením . Na celém článku -je tedy pravdivá jediná věc , a totiž to, že odešel primář neurologického oddělení /na jehož místo okamžitě nastoupila plně erudovaná lékařka / , a ten před odchodem prohlásil , že už jej to tady v Blansku všechno štve. To,co nás mnohé štve,ale není práce v této nemocnici. Chceme léčit nemocné a očekáváme, že nám bude vytvořeno společenské klima-jistoty a klidu . Děkujeme za pochopení! prim. MUDr. L. Novotný 

Příloha č. 3 Pokud se týká lůžek na oddělení NEU můžeme říci, že současný stav je výsledkem výběrového řízení a ne výsledkem řízení nového vedení , kdy stát rozhodl, že v NB bude jen 30 neurologických akutních lůžek a 30lůžek následné péče. Z tohoto důvodu je 30lůžek akutní péče NEU společných jak pro muže tak pro ženy. Na tomto oddělení, stejně jako na ostatních oddělení NEU je zvlášť sociální zařízen (pro ženy, zvlášť pro muže, zvlášť pro personál. Nemocnice Blansko byla uvedena do provozu v roce 1986 a vyhláška č. 174, která stanovuje obecně technické požadavky, zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je platná od 1.10.1994. Od tohoto data se musí všechny rekonstrukce staveb provádět v souladu s touto vyhláškou. Tak se děje i v Nemocnici Blansko. Pan Šrámek znovu záměrně spojil dvě neslučitelné věci, staré neurologické oddělení a nově vybudované neurologické oddělení, kde je umístěno i pět iktových lůžek. Toto oddělení je zbudováno přesně v souladu s výše uvedenou vyhláškou, takže tělesně postižení pacienti zde mají veškeré odpovídající zařízení. I při dalších plánovaných rekonstrukcích budeme na tyto naše spoluobčany myslet a akce budovat v souladu s vyhl. 174/94. I touto cestou využíváme možnost informovat tělesně postižené občany o tom, že jedno WC pro tělesně postižené pacienti se nachází v prostorách zrekonstruované LSPP a další WC jsou právě na nově zrekonstruovaném NEU oddělení ve 3. NP Nemocnice Blansko. Při rekonstrukci vestibulu na poliklinice Blansko, které by měla proběhnou nejpozději do dvou let bude i zde vybudováno bezbariérové WC. Co se týče claívek stravy nedošlo v rámci nemocnice k žádným úpravám gramáže porcí a tyto jsou již několik let stejné. Došlo ale k jiné změně a to že byly v minulém roce zakoupeny dva konvektomaty, na kterých dochází k podstatně kvalitnějšímu a zdravějšímu zpracování stravy pra pacienty. Na rozdíl od p. Šrámka, který vychází z jednoho anonymního vyjádření, provádíme v nemocnici v určitých časových období anketu pacientů, kteří se nám vyjadřují ke kvalitě, množství a pestrosti podávané stravy. Výsledky těchto anket jsou zpracovány a uloženy u vedoucí stravovacího provozu. Jednoznačně z nich vyplývá, že převážná část pacientů je v oblasti stravování v NB spokojena. 
Ing. Jindřich Dvořák Informace provozně - technického útvaru 

Sdělujeme všem zaměstnancům, že od 20. 9. 2000 byl opět zprovozněn rozhlas po drátě. 

Oznamujeme zaměstnancům, že od 23. 10. 2000 bude lékařská knihovna a internet přestěhována do zasedací místnosti NB ve 4. patře. Klíče si budete moci vyzvednout každý den do 15.30 na sekretariátu ŘN. 

zpět