Vláda bilancovala svou činnost a sklidila kritiku opozice

Alespoň na poli zdravotnictví tomu tak bylo. Zprávou vlády "o stavu realizace programového prohlášení a o činnosti od března 2000 do současnosti" se na své červencové schůzi (20.7.2001)zabývala poslanecká sněmovna. Její zdravotnickou část kritizoval Milan Cabrnoch (ODS), poslanec sněmovny a člen zdravotního výboru. Ve stručnosti uvádíme podstatné ...

Kritika poslance Milana Cabrnocha (6.8.2001):
-vláda totálně rezignovala na zásadní kroky 
-nepodnikla nic, aby zabránila nesmyslnému plýtvání veřejnými prostředky 
-státní sektor a jeho zaměstnanci jsou zvýhodněni na úkor sektoru soukromého 
-plošnou podporou státních lůžkových zařízení brzdí vláda rozvoj ambulantní péče
 poskytované především soukromými poskytovateli a rozhodováním o výši úhrad
 znemožňuje další přesun péče z oblasti lůžkové do oblasti ambulantní 
- nezvyklý nárůst platů lékařů v nemocnicích je však plošný, bez ohledu na kvalitu
  práce toho kterého lékaře a státem vynucený nárůst platů zcela znemožňuje jakékoli
  motivační či stimulující odměny 
-Fišer nastoupil do vlády s jediným úkolem uklidnit resort rozvášněný předchozím
 ministrem a udržet klid zbraní až do konce funkčního období této vlády 
-vláda realizuje de facto korupci lékařů 
-vláda neudělala nic pro rozvoj prevence 
-neposílila roli primární péče 
-vláda stále přidává veřejné prostředky do oblasti lůžkové péče 
-ministr zdravotnictví se nikdy ani netajil tím, že nemá žádnou koncepci a nehodlá ji
 ani připravovat 
-fundamentalistické odmítání jakékoli formy spoluúčasti, odmítání práva občana na
 uspokojení rozdílných očekávání legální cestou vede k rozšiřování nelegálních cest 
-ve zdravotnictví se namísto rozvoje vztahů pacientů a poskytovatelů péče jako
 rovných partnerů se vrací systém protekce a úplatků 
-návrh nového zákona o zdravotní péči, byl smeten ze stolu ne ve sněmovně, ale již v
 legislativní radě vlády a to znamená, že v tomto volebním období již sněmovna
 neprojedná nový, tolik potřebný zákon o poskytování zdravotní péče 
-restrukturalizace lůžkového fondu - zatímco první náměstek ministra horuje pro
 nezbytné omezení počtu akutních lůžek, jeho ministr na jiném fóru hájí nezbytnost a
 správnost zachování současného stavu 
-základní koncepce zcela chybí v oblasti investiční politiky, na jedné straně stojí
 rozestavěné stavby a na druhé straně se zahajují mnohdy velmi diskutabilní
 novostavby a rekonstrukce 

Vláda: 
-chválí lepší odměňování zdravotníků 
-prodlužuje se střední délka života -klesá celková úmrtnost a zvláště úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění. 
-závažným problémem zůstává vyšší incidence onkologických onemocnění a narůstající drogová závislost populačně mladších ročník 
-úspěšně se rozvíjí projekty Zdravé město, Zdravá škola, Podpora zdraví na pracovišti, Bezpečná komunita atd. 
-MZ ČR ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí koordinuje realizaci Akčního plánu zdraví a životního prostředí (NEHAP) 
-v únoru 2001 vláda rozhodla o vyřešení části nedovýběrů pojistného z minulých období v rozsahu, který odstraňuje závazky po lhůtě splatnosti, tím se harmonizují finanční vztahy mezi pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními 
-MZ ČR usiluje o vytvoření standardů dostupnosti lékařské péče 
-přenos kompetencí a majetku na kraje, byl vytvořen mechanismus komunikace, na kterém se po vzniku krajských úřadů podílejí i zástupci odborů zdravotnictví krajských úřadů. 
-vědecká rada MZ koordinuje tvorby koncepcí jednotlivých medicínských oborů 
-MZ ČR zřídilo v listopadu 2000 Institut zdravotní politiky a ekonomiky, zabývající se institucionalizovanou formou analýz a výzkumu v oblasti zdravotní péče 
-byl přijat zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, který obsahuje i opatření k racionalizaci a snižování nákladů a zajišťuje implementaci evropských směrnic do české legislativy 
-úspěchem je dokončení parlamentního projednání zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, k němuž byla vydána i většina prováděcích předpisů 
-byl přijat vládní návrh zákona o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech (lázeňský zákon) 
-vládě byl předložen věcný záměr zákona o ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 
-do závěrečného stadia zpracování a předložení vládě byl doveden návrh zákona o odběrech tkání a orgánů a o nakládání s nimi připravuje se návrh zákona o státní správě a samosprávě ve zdravotnictví 
-návrh zákona o zdravotnických zařízeních bude vymezovat kritéria pro jednotlivé typy zdravotnických zařízení a podmínky pro jejich činnost a upravovat účast pacientů 
-návrh zákona o zdravotní péči upraví formy a specifické výkony zdravotní péče, včetně eticky náročných výkonů. 

7. 8. 2001 www.zdrav.cz  

zpět